Kontakt
sv

Investera i ädelmetaller

Sammanfattning

Det viktigaste om Ädelmetaller

 • Har både industriella och monetära egenskaper
 • Är oersättliga inom tillverkningen av all teknologi
 • Är en tillgång som ökar den riskjusterade avkastningen i en portfölj
 • Är över tid ett effektivt skydd mot inflation
 • Är en ändlig resurs som beräknas bli allt mer sällsynt i framtiden.

Definitionen av en ädelmetall är metaller som har låg reaktivitet med andra ämnen, alltså visar de stor motståndskraft mot kemisk påverkan från den omgivande miljön. Ädelmetaller har i regel högre smältpunkt än andra metaller.

Att investera i ädelmetaller är ett bra sätt att diversifiera sin portfölj och har historiskt sett visat sig ge ett gott skydd mot inflation och osäkerhet på marknaden.

Ädelmetallerna är:

 • Guld
 • Silver
 • Platina
 • Palladium
 • Iridium
 • Rhodium
 • Rutenium
Om ädelmetaller

Vad används ädelmetaller till?

Den breda användningen, och ett ökande antal användningsområden, är en av de främsta anledningarna till att investera i ädelmetaller. Nedan kan du läsa mer om hur metallerna används inom olika branscher.

Grön teknik

Silver används i tillverkningen av solpaneler och elbilar ー teknologi som spelar en viktig roll i den gröna omställningen. Enligt Forbes spenderades 141 miljarder på utvecklingen av teknologi inom solenergiindustrin globalt 2019.

Silver har även antibakteriella egenskaper vilket gör det viktigt vid rening av exempelvis vatten. Platina och palladium är de aktiva ämnena i förbränningsmotorns katalysator som renar vår luft. Platina-familjens metaller är också en viktig komponent inom framställningen av vätgas och bränsleceller. Med bränslecellerna blir det möjligt att utveckla en ny generation av utsläppsfria fordon.

Flyg- och rymdindustrin

Silver är en oersättlig komponent i jetmotorer eftersom metallen ökar hållfastheten och styrkan vilket gör att motorerna fungerar optimalt i höga temperaturer som 1 500 grader. Silver fungerar också som smörjmedel för att ge säkerhetsmarginal om till exempel en oljepump skulle sluta fungera. Guld används till rymdteknik som exempelvis de guldpläterade speglarna på NASA:s Webb-teleskop.

Medicinteknik

Platinabaserade metallkomplex kan användas som ett verktyg inom modern medicin för att behandla olika former av cancer. Ett exempel är riktad cancerbehandling där guld, platina och järns cytotoxiska nanopartiklar förstör cancerceller utan att skada friska celler. Mer forskning krävs, men det finns en potential för att behandling med ädelmetaller kan bli ett mer skonsamt alternativ till traditionell kemoterapi som idag kan ge allvarliga biverkningar. Guld används även vid tillverkning av strålskydd.

Bilindustrin

Metaller inom platinafamiljen som platina och palladium används inom tillverkningen av katalysatorer för bensin- och dieseldrivna bilar. Silver är en viktig del i produktionen av elbilar eftersom över 50 bildelar i en modern elbil kräver silver. Som den metall med bäst ledningsförmåga av elektricitet och värme används silver exempelvis i knappar där man vill ha snabb responsivitet, och även i vindrutan för att snabbt kunna värma upp och smälta bort frost. Även guld används inom biltillverkningen i exempelvis kretskort och kontakter.

Kommunikation

Ädelmetaller för människor samman. Både silver och guld används i kommunikationsteknik som mobiltelefoner, silver är dessutom en nödvändig del av utbyggnaden av 5G-nätet. Guld används även inom tillverkningen av datorer.

Smyckestillverkning

2021 användes två tredjedelar av allt tillgängligt guld inom smyckesindustrin och så har det sett ut sedan 2013. 2021 var smyckesindustrin den tredje största användaren av tillgängligt silver. Även platina används ofta till smycken.

Varför investera i ädelmetaller?

Varför investera i ädelmetaller?

Ädelmetaller räknas som några av världens mest värdefulla råvaror och kan användas som en industriell råvara eller som en investering. Till exempel används guldreserver av centralbanker i många länder som säkerhet eftersom guldreserver anses bidra till att säkerställa och stabilisera ländernas respektive valutor.

Vill du köpa ädelmetaller utan att behöva hantera en stor mängd guldtackor eller smycken är fonder som investerar i bolag som utvinner ädelmetaller ett alternativ. Exempel på sådana fonder är AuAg Silver Bullet, AuAg Gold Mining ETF och AuAg Precious Green.

Sju anledningar att investera i ädelmetaller

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, men vi på AuAg Fonder (tillsammans med många andra) tror att ädelmetaller går en ljus framtid till mötes och ser ett flertal anledningar att investera i ädelmetaller.

Inflationsskydd

Ädelmetaller, främst guld, har historiskt sett visat sig ge ett gott skydd mot inflation över lång tid eftersom priset på guld tenderar att gå upp när inflationen stiger. Egentligen är det inte priset på guld som går upp, utan värdet på alla fiatvalutor som går ner när inflationen ökar. Priset på guld speglas av mängden skulder och krediter i det finansiella systemet. Genom att investera i ädelmetaller som guld kan du bevara din köpkraft och därmed kompensera för att värdet på andra tillgångar minskar.

Realvärde

Ädelmetaller är en real tillgång och har ett inneboende värde. Andra exempel på reala tillgångar är fastigheter och mark. Reala tillgångar har alltid ett värde och detta är en skillnad gentemot icke-reala tillgångar som exempelvis värdepapper. Icke-reala tillgångar finns inte fysiskt, och kan därför förlora sitt värde.

Portföljskydd

Ädelmetaller har en låg långsiktig korrelation med tillgångar som aktier och räntor, detta har historiskt bidragit till att portföljer som innehåller ädelmetaller som guld och silver har genererat avkastning även under turbulenta och osäkra tider på marknaden. Guldpriset gick ner mellan 2012-2015 för att sedan stadigt stiga ー under pandemin nådde priset på guld nya höjder då investerare valde att investera i guld. Det fanns flera anledningar till denna prisökning, dels som följd av alla nya skulder och krediter som skapades för att betala för krisen. Men även eftersom det sågs som ett tryggt val att köpa ädelmetaller som guld i tider av oro.

Hög efterfrågan

De olika ädelmetallerna har flera användningsområden, och efterfrågas därmed av olika aktörer. Guld efterfrågas av smyckesbranschen, investerare och centralbanker, och i viss mån även inom industrin. Silver, palladium och platina efterfrågas också av både industrin och smyckesbranschen. Den höga efterfrågan från flera branscher gör det troligt att ädelmetaller kommer att efterfrågas oavsett högkonjunktur eller lågkonjunktur.

Presterar i osäkra tider

Medan ädelmetaller som guld tenderar att prestera bra under osäkra tider, är förhållandet motsatt för ädelmetallerna platina, palladium och silver. Platina, palladium och silver används i större utsträckning inom industrin och priset på dessa ädelmetaller tenderar att gå ner under lågkonjunktur på grund av att det produceras färre varor. Därför kan det vara en god idé att investera i olika ädelmetaller.

Diversifiering

Ädelmetaller diversifierar portföljen eftersom ädla metaller har en låg korrelation med den breda aktiemarknaden. Det bidrar till en högre riskjusterad avkastning i en portfölj som i huvudsak består av aktier och räntor.

Ändlig resurs

Att investera i ädelmetaller anses som ett bra val eftersom ädelmetaller är en ändlig resurs och utbudet av jordens begränsade resurser ständigt minskar. När utbudet minskar ökar efterfrågan vilket gör att värdet ökar över tid.

Att investera i ädelmetaller

Hur du investerar i ädelmetaller

Som privatperson kan du köpa ädelmetaller genom att exempelvis köpa tackor av guld, silver eller platina. Nackdelen med att köpa ädelmetaller i fysisk form är att investeringen kräver säker förvaring i bankfack och att det kan vara en mer omständlig process att sälja tackorna. Ett alternativ till ädelmetall i form av tackor är att investera i ädelmetaller via fonder som består av bolag som utvinner ädelmetaller eller fonder som investerar i fysiskt guld, silver eller platina.

När ska man köpa ädelmetaller?

Ädelmetaller har alltid en plats i en väldiversifierad investeringsportfölj. Enligt Oxford Economics är den optimala andelen guld i en portfölj 5% i ett marknadsscenario på 50 år med 2,25% årligt tillväxt och 2% inflation. Denna viktning bör vara högre i ett scenario där exempelvis inflationen är högre.

Andelen ädelmetaller i din portfölj bör avgöras av planerad investeringshorisont och riskprofil. Om man är långsiktig är tidpunkten för att köpa ädelmetaller mindre viktig, då priset historiskt gått upp över längre tidsperioder. Priset på guld har i genomsnitt gått upp 9,1% per år sedan år 2000.

En väletablerad strategi för att få ett bra inköpspris är att investera i ädelmetaller som en del i sitt månadssparande. Denna strategi tar bort risken att man köper på en pristopp.

Är ädelmetaller en säker investering?

Att köpa ädelmetaller i fysisk form eller som fonder är alltid förknippat med risk - din strategi och risktolerans avgör hur mycket av ditt kapital du bör investera.

Guld & Silver

Guld och silver har alltid ansetts vara en säker tillflyktsort under osäkra tider, till exempel när det råder oro i det finansiella systemet eller när det finns en risk för krig. Guld, som alla tillgångar, kommer att krascha eftersom det är en tillgång med hög likviditet. Dock tenderar priset att återhämta sig och stiga snabbare än andra tillgångar efter en krasch/stor nedgång. Under högkonjunkturer tenderar guldpriset att vara svagare, men med dess låga korrelation till andra tillgångar, förblir det en viktig del av en väl diversifierad portfölj. Även guldgruveföretag har hög volatilitet, vilket gör det viktigt att sprida risken genom att investera i många olika gruvföretag.

Platinum & Palladium

Att utforska andra ädelmetaller som platina och palladium kan också vara lönsamt. Dessa metaller, även om de är mindre vanliga, har sina egna unika värden och kan betraktas som en del av en bredare investeringsstrategi i ädelmetaller, och erbjuder ytterligare möjligheter för portföljdiversifiering och riskhantering. Varje metall reagerar olika på marknadsvillkoren, så en väl avrundad förståelse och en diversifierad ädelmetallportfölj kan vara ett klokt tillvägagångssätt för att uppnå investeringsstabilitet.

AuAgs fonder

Investera i ädelmetaller via AuAg

AuAg är ett värdepappersbolag som erbjuder fonder bestående av guldgruvbolag eller silvergruvbolag alternativt en kombination av fysiska ädelmetaller och företag som producerar produkter för grön teknik. Du kan köpa ädelmetaller genom att investera i våra fonder.

Ädelmetaller har historiskt varit bra att äga vid tidsperioder av hög monetär inflation, men spelar även en avgörande roll i produktionen av framtidens teknologier. Vi tror att ädelmetallsfonder går en strålande tid till mötes och därför ger AuAg både individuella och professionella investerare möjligheten att investera i ädelmetaller genom fonder. Fonderna skiljer sig åt utifrån bransch, risk och avkastningspotential för att erbjuda alternativ oavsett portföljstrategi.

AuAg Gold Mining

ー en börshandlad fond som investerar i 25 guldgruvbolag. Att investera i guldgruvbolag ger en hävstångseffekt gentemot guldpriset och därmed en större uppsida i en uppåtgående marknad för guld. Gruvbolagen i portföljen är likaviktade till 4%för att ge större allokering mot medelstora gruvbolag för att kunna ge större potential för avkastning. Fonden balanseras om varje kvartal för att säkerställa att endast de 25 bästa bolagen med avseende på hållbarhet (ESG riskrating) ingår i fonden, och är en högriskfond (riskklass 6 av 7).

AuAg Silver Bullet

ー en daglighandlad aktiefond som innehåller 25-30 silvergruvbolag. Fonden går även under epitetet “Europe’s riskiest fund ー med hög volatilitet kommer stor potential för avkastning” då både silver som råvara och gruvbranschen för silver är mycket volatila. Fonden har en hög riskklass (7 av 7). Enligt fondens övergripande strategi placeras minst 90 procent i överlåtbara värdepapper och fondandelar vars värdeutveckling bedöms påverkas av marknadsutvecklingen för guld och silver.

AuAg Precious Green:

ー en fond som investerar 60% i företag inom grön teknik och 40% i fysiska ädelmetaller med fokus på guld. Blandfonden kan liknas vid en uppdaterad version av den klassiska 60/40-portföljen. Istället för en bred exponering mot aktier, fokuserar fonden på investeringar i grön teknik vilket gör att investerare får exponering mot den gröna omställningen. Fonden investerar bland annat i företag som producerar miljövänlig energi, produkter för energilagring, produkter som minskar utsläpp samt gruvbolag som utvinner nödvändiga grundämnen för tillverkning av grön teknik.
Fondens resterande 40% allokeras mot fysiska ädelmetaller, främst guld, men även silver, platina och palladium, istället för obligationer som är vanliga i en klassisk 60/40 portfölj. Att byta ut obligationer mot ädelmetaller visade sig ge ett effektivt portföljskydd under våren 2022 då både aktier och obligationer gick ner samtidigt ー något som är mycket ovanligt. Fonden klassas av fondplattformar som en medelriskfond (riskklass 5 av 7).

Investera i ädelmetallsfonder via AuAg

Gruvbranschen har räknats som en av de smutsigaste branscherna med stor miljöpåverkan, men idag arbetar många av världens gruvbolag hårt för att nå FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Eftersom metallerna är kritiska för att kunna genomföra den gröna omställningen och bygga produkter som batterier och solceller, så fokuserar AuAg på att investera i de mest hållbara gruvbolagen.

Alla våra fonder klassas som artikel 8 när det gäller hållbarhet. Där är främjandet av förändring det viktigaste kriteriet för att anses vara hållbar. AuAg för en aktiv dialog med bolagen vi investerar i för att kunna följa det löpande hållbarhetsarbetet och se att målen uppnås.

Exempel på hur gruvbolag arbetar med hållbar utveckling:

 • Ansluter sig till elnätet
 • Installerar “microgrids” som drivs av solen
 • Använder bränslecellsbilar
 • Hjälper lokala samhällen
 • En moderniserad process för återställning av området kring gruvan.

Strategiskt samarbete med ledande leverantör av ESG-data

För att säkerställa att bolagen i fondernas portföljer arbetar efter en tydlig hållbarhetsagenda följer vi en väldefinierad investeringsprocess där ett strategiskt samarbete med Sustainalytics ingår. Sustainalytics är en världsledande leverantör av hållbarhetsdata (ESG-data) och tillsammans med deras data kan vi göra en välgrundad analys av företagen vi investerar i.

Ett exempel är vår fond AuAg Gold Mining ETF som innefattar de 25 guldgruvbolag som har bäst ESG-rating. Fonden balanseras om varje kvartal för att säkerställa att den innehåller företag som arbetar för att bli mer hållbara, bolag med eftersläpande hållbarhetsarbete utesluts.

Var kan man köpa fonder från AuAg?

Du kan investera i ädelmetaller genom att köpa fonder via fondplattformar som exempelvis Avanza, Nordnet, SAVR och Fondo. Besök sidorna för en av våra fonder för att se en komplett lista över plattformar där du kan köpa våra fonder.

Framtidsutsikter

Hur ser framtiden för ädelmetaller ut?

Mycket talar för att de som väljer att investera i ädelmetaller går en ljus framtid till mötes, både till följd av den ökande monetära inflationen i vårt finansiella system, men även eftersom industrins efterfrågan på ädelmetaller kommer att öka. Här nedan är en illustration över 90 grundämnen varav 31 är nödvändiga för att producera en vanlig smartphone. Illustrationen visar även en uppskattning av det framtida utbudet av de olika ämnena.

Även koppar, litium, och nickel är exempel på metaller som kommer att bli allt mer sällsynta och därmed ännu värdefullare. Att även investera i jordartsmetaller kan därför visa sig vara en smart strategi.

Framtiden för platina

Platinapriset hålls uppe på grund av en återhämtning inom smyckesindustrin, efterfrågan från industrin, att utsläppskraven på fordon är högre och att det finns avbrott i försörjningen. När kraven på utsläpp hårdnar i Europa och Kina krävs mer platina i bilarnas katalysatorer. Den globala bristen på halvledarchip där platina är en viktig komponent, har lett till att vissa tillverkare kan tvingas ge upp vissa funktioner i vissa modeller eller tillfälligt stänga vissa fabriker.

Experter tror att det största hotet mot platinapriset är att batteridrivna, elektriska fordon tar över och efterfrågan på katalysatorer för bilar med förbränningsmotorer därmed minskar.

Ser framtiden för vätgasbilar däremot ljus ut, stiger efterfrågan på platina eftersom det används i bränsleceller och i produktionen av miljövänlig vätgas.

Enligt Gold Alliance spås priset på platina gå upp i en nära framtid då utbudet av platina är lågt och efterfrågan från bilindustrin och den medicintekniska industrin tros öka. Även om efterfrågan på dieselbilar tros minska i Europa, spås den ökade efterfrågan på lastbilar i USA och Kina uppväga minskningen.

Framtiden för silver

Silver är den mest använda råvaran i världen sett till antalet användningsområden (efter oljan). Metallen är en viktig komponent i nästan all elektronisk utrustning som vi använder varje dag och är också en oersättlig del av framtidens teknologi ー utan silver, ingen utbyggnad av 5G-nätet för att kunna genomföra automatiska och elektrifierade transporter.

Silverinstitutet spår att användningen kommer att öka med 10 procent fram till 2025 på grund av silvrets roll i framtida teknologier. Silver tros också bli allt sällsyntare och värdefullare i framtiden på grund av den begränsade tillgången, vilket kan göra en silverinvestering till en lönsam affär. Efterfrågan på silver spås gå upp, men kan även gå ner beroende på om framtidens teknologiska lösningar som exempelvis solpaneler blir mer effektiva och kräver mindre silver.

Framtiden för guld

Guld har alltid varit en populär metall, framför allt till smycken och investeringar. Guldets värde bestäms alltid av marknaden och priset är mindre känsligt för utbud och efterfrågan eftersom en ny gruvas utbud vägs upp av storleken på guldet som redan finns på marknaden. Kort sagt kan man säga att när stora samlare säljer stora mängder guld sjunker priset och när stora samlare köper så köps utbudet snabbt upp vilket driver upp guldpriserna.

Guldpriset steg till rekordnoteringar under covid-19-pandemin under 2020-2021 (1 795 dollar per troy ounce, genomsnittligt pris) och när Ryssland invaderade Ukraina våren 2022, men har sedan dess sjunkit till ca 1 750 dollar per troy ounce. Vid händelser som krig tenderar guldpriset att stiga, men som oftast sjunker tillbaka efter ett tag. På lång sikt är det skapandet av skulder och krediter i det finansiella systemet som styr priset på guld. Balansräkningarna hos världens centralbanker har expanderat avsevärt sedan finanskrisen 2008, vilket också medfört att guldpriset gått upp. Att investera i ädelmetaller som guld anses som en bra investering över en längre tidshorisont.

FAQ

1
Vilka metaller räknas som ädelmetaller?

Som ädelmetaller räknas guld, silver och metaller inom platinafamiljen som exempelvis platina, palladium och iridium. Att köpa ädelmetaller i fysisk form kan vara omständligt därför är ett bra alternativ att handla fonder som investerar i gruvbolag som utvinner ädelmetaller.

AuAg Graphic