Kontakt
sv

Investera i Guld- och Guldgruvbolagsfonder

Sammanfattning

Om guld: det viktigaste

 • Guld har både industriella och monetära egenskaper.
 • Guld är en oersättlig metall för ny teknologi.
 • Guld anses vara ett tryggt val under osäkra tider.
 • Guld fungerar som ett inflationsskydd.
 • Guld i fysisk form kan vara en bra investering, men kräver både säker förvaring och hantering.
Våra guldfonder

Investera i guld med AuAg idag

Guld är en oersättlig metall i vårt monetära system och vid tillverkningen av framtidens teknologi. I tider av hög osäkerhet tenderar priset på guld att stiga. Det finns olika sätt att investera i guld. Exempelvis kan man köpa fysiskt guld eller köpa aktier i gruvbolagen som tar fram metallen.

Med AuAg Fonder kan du investera i guld genom att köpa fonder som ger exponering mot gruvbolagen som utvinner guld eller välja en kombination av grön teknik och fysiskt guld. På så sätt får du en riskjusterad portfölj ーsom är designat att prestera i alla marknadscykler. Via oss kan du investera i guld genom produkterna AuAg Gold Mining och AuAg Precious Green.

AuAg Gold Mining

AuAg Gold Mining består av guldgruvbolag och är konstruerad för att prestera bättre än konkurrerande fonder i en uppåtgående marknad för guld. Fonden består av 25 likaviktade bolag, vardera med en vikt på 4%, vilket ger mer allokering mot medelstora gruvbolag. Det i sin tur ger en högre avkastningspotential. Fonden har även en aktiv ESG-screening och investerar därmed i de 25 bolag som framställer guld mest hållbart.

AuAg Precious Green

AuAg Precious Green består till 60% av bolag som skapar produkter för grön teknik (exempelvis solceller och batterier) och gruvbolag som utvinner koppar, litium och sällsynta jordartsmetaller. Resterande 40% är allokerade mot fysiska ädelmetaller med fokus på guld via börshandlade råvaror (ETCs).

Om guld

Varför investera i guld?

Guld borde vara en del av varje investeringsportfölj. Guldets låga korrelation med den breda aktiemarknaden bidrar till en högre riskjusterad avkastning i en portfölj som till hög grad består av aktier och räntor. Historiskt sett har guld också fungerat som ett effektivt portföljskydd, både gentemot osäkerhet/volatilitet på marknaden, samt som ett skydd mot inflation. För en investerare som vill diversifiera och inflationsskydda sin portfölj är guld således en intressant tillgång att investera i. Genom att investera i guld ges exponering mot en värdebevarande tillgång som historiskt har presterat väl i tider av hög monetär inflation och då det råder oro på finansiella marknader.

Låg korrelation mellan guld och andra tillgångar

Korrelationskoefficienten är ett statistiskt mått som används för att beskriva det linjära sambandet mellan två tillgångar. En låg korrelation (nära 0) mellan guld och en annan tillgång gör att de rör sig helt oberoende av varandra. Om de har en +1 korrelation, rör de sig i samma riktning tillsammans. När du konstruerar en investeringsportfölj vill du ha tillgångar med så låg korrelation som möjligt (men inte negativ). Då har du delar i portföljen som presterar oberoende av varandra, vilket ger dig en högre riskjusterad avkastning. Guld kan göra bra ifrån sig när börsen går dåligt och vice versa. Men båda kan också gå upp och ner samtidigt eftersom de har en korrelation nära 0. På motsatta änden av spektrumet då något är negativt korrelerat så rör det sig i motsatt riktning. Korrelation -1 betyder att det finns ett omvänt förhållande mellan tillgångarnas prestanda, och då får du ingen avkastning alls.

Sammanfattningsvis: du vill ha flera tillgångar i en portfölj med korrelationen så nära 0 som möjligt, och guldets låga korrelation med andra tillgångar gör det till en bra byggsten i en portfölj. Detta ger portföljen en högre riskjusterad avkastning, alltså en jämnare avkastning.

Hur och var används guld?

Genomsnittspersonen äger 11 gram guld. Guld används till exklusiva smycken, men är också en viktig beståndsdel i nästan all teknik som vi använder på grund av att metallen leder elektricitet effektivt och står emot korrosion.

Guld används exempelvis till:

 • Datorer
 • Kommunikationsutrustning
 • Bilar
 • Rymdteknik
 • Jetplansmotorer
 • Medicinteknik
Att investera i guld

Är guld en bra investering?

Att investera i guld anses vara en värdebevarande och inflationsskyddande investering. Priset på guld tenderar att stiga i tider av inflation och sjunkande dollar samt har en låg långsiktig korrelation med aktiemarknaden. Att investera i guld bidrar till riskspridning i en traditionell portfölj av aktier och räntor. Priset på guld tenderar även att stiga i tider av oro på marknaden, vilket gör att det fungerar som ett effektivt skydd för portföljen i ett oroligt marknadsklimat. Att spara i guld har varit mycket lönsamt de senaste åren och under 2023 nådde guldpriset en ny toppnotering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att både investera i guld och guldgruvbolag förbättrar en portföljs avkastningspotential.

Varför investera i guldgruvbolag?

Guldgruvbolag ger en hävstångsexponering mot guld. Gruvföretaget tenderar att tjäna mer när priset på guld går upp, och vice versa. Investerare kan få råvaruexponering genom att köpa dessa aktier eftersom gruvbolagens aktiepris är beroende av guldpriset. Investeringar i gruvbolag genererar också utdelning till skillnad från köp av guldtackor eller smycken.

När ska du investera i guld?

Enligt det oberoende globala analysbolaget, Oxford Economics, bör guld alltid ingå i en portfölj, men hur stor del av innehavet beror på marknadsklimatet. I osäkra tider tenderar människor att spara i guld, vid perioder av hög tillväxt väljer investerare istället aktier och fonder. Du kan välja att balansera din portfölj själv eller investera i fonder för att låta en expert investera i guld åt dig.

Hur du investerar i guld

Guld spelar en viktig roll i en portfölj och därför kan det vara fördelaktigt att spara i guld som en del av investeringsstrategin. Det finns olika sätt att köpa guld som investering:

 • Fysiskt guld: Man kan köpa den fysiska råvaran och förvara den hemma, eller på en annan säker plats.
 • ETC:er (Exchange Traded Commodities): Genom att köpa en ETC äger du fysiskt guld och betalar en avgift för att slippa sköta förvaringen själv.
 • Derivat: Investeringsprodukter som följer priset på guld, men där du har en motpartsrisk mot utfärdaren av produkten.
 • Aktier: Aktiepriset på gruvbolagen som utvinner guld är starkt kopplat till spotpriset för guld. Gruvbolagsaktier rör sig ofta mer än priset på den underliggande tillgången eftersom du även adderar en bolagsrisk. Detta medför att aktien går upp mer när t.ex. guldpriset går upp, och tvärtom.
 • Fonder: Det finns olika sätt att investera i råvaror och även olika typer av guldfonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot guld. En fond kan innehålla något av de alternativ som är listade ovan. Det finns två typer av fonder: daglighandlad fond som är aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om med jämna mellanrum. Börshandlad fond som är en korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Hur köps guld som en investering?

Man kan använda guld på olika sätt i en portfölj beroende på vilken typ av investerare man är. Om man vill köpa guld som en investering behöver man:

 • Bestämma hur stor del av portföljen man vill ha allokerad, och sedan ombalansera med jämna mellanrum. Om man är en aktiv investerare som gillar att följa med i marknaden kan man vikta upp och vikta ner sin allokering beroende på marknadsklimatet.
 • Identifiera vilken fond eller produkt man vill investera i, och är mest fördelaktig för din situation, och dina mål och behov.
 • Om man vill investera i en daglighandlad eller en börshandlad fond (ETF) kan man göra det på samma ställe som där man köper aktier. Bland svenska plattformar som erbjuder börshandlade fonder finns exempelvis Avanza och Nordnet. Även andra banker erbjuder handel med denna typ av fonder. Guldfonder är fonder som investerar direkt eller indirekt i guld.
 • Det enklaste sättet att hitta en fond är att söka på fondens namn, tickersymbol, eller ISIN-kod när man är inloggad på sin valda plattform/handelsplats.
Guldpris

Pris på guld

Guld prissätts i USD som standard. Detta gör det viktigt för en investerare att förstå prisförändringar på USD i relation till valutan investeraren handlar i. Om du till exempel lever i Europa och investerar i euro (€) så kommer eurons relativa värde i relation till USD påverka dina investeringar. En stark USD i relation till andra valutor blir dyrare för innehavaren av den svagare valutan för att köpa guld. Detta innebär att avistapriset av guld prissatt i USD kan sjunka i en valuta, men öka i en annan. Detta är illustrerat i nedanstående bild där priset på guld har ökat 27,8% i USD, 52,54% i EUR och 64,63% i SEK de senaste fem åren (2018-2022). Följ denna länk för att se en live-graf på guldpriset.

Utbud & Efterfrågan

Utbud och efterfrågan på guld

Det är svårt att uppskatta hur mycket guld som utvunnits genom historien, men enligt World Gold Council rör det sig om cirka 205 238 ton. Den siffran kan jämföras med att Sverige utvinner 130 000 ton aluminium ー varje år. Det begränsade utbudet av guld gör att guldpriset håller sig på en stabil, hög nivå.

Framtidsutsikter

Framtiden för guld

De senaste årtiondena har guldpriset skjutit i höjden när det varit oro på finansmarknaden, till exempel 1980, 2008 och 2020. Därför finns det anledning att tro att guld kommer att fortsätta öka i värde om det blir oroliga år framöver, och det kan vara en god idé att ta fram en investeringsplan för guld. Oro för den globala ekonomiska tillväxten, påeldad av fortsatt inflation och en högre geopolitisk oro gör att guld kommer att behålla sitt värde. Att guld används i både smycken och inom industrin är andra faktorer som tyder på att guldpriset kommer att vara fortsatt högt och att det därför kan vara en god idé att investera i guld. Guldpriset har också ett omvänt förhållande till mängden pengar som skapas av centralbanker. Så länge denna trend fortsätter kommer vi sannolikt också att se ett stigande guldpris

Historiskt har guldpriset alltid ökat, eller rättare sagt, det har behållit sitt värde medan fiat-valutor har tappat sitt värde. Guld- och guldinvesteringsfonder har genererat stabil avkastning för långsiktiga investerare. Därför är det smart att både äga fysiskt guld och guldgruvbolag.

Guld är ett skydd mot stigande inflation

De senaste femtio åren har inflationen i Sverige gått upp och ner ー från 13,7 procents inflation 1980 till som lägst 0,5 procent 2009. När inflationen stiger över 6 procent (april 2022) och ligger högt över Riksbankens mål om 2 procent, ser många sparare hur värdet på besparingarna minskar. Under tidsperioder då inflationen stiger tenderar guld att vara en bra investering, framför allt i kombination med en svag dollar.

Varför AuAg?

Varför investera i guld med AuAg Fonder?

 • AuAg Fonder erbjuder fonder som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller och grundämnen inom grön teknik. Gemensamt är att dessa tillgångar erbjuder ett skydd mot monetär inflation och är nödvändiga i omställningen till en grön värld – trender som idag är högaktuella.
 • AuAgs fonder passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg samvariation med aktier i synnerhet.
 • AuAg Fonder erbjuder daglighandlade såväl som börshandlade fonder. Gemensamt för dessa är att de fokuserar på bolag som utvinner guld och andra ädelmetaller.
 • Fonden AuAg Silver Bullet fokuserar på bolag som utvinner silver – en metall som är högt efterfrågad på grund av både dess monetära egenskaper, men även de egenskaper som gör den oumbärlig i vår omställning mot en grönare värld.
 • Fonden AuAg Precious Green investerar i fysiskt guld, bolag som utvinner viktiga metaller för den gröna omställningen, och bolag som utvecklar grön teknologi.
 • Fonden AuAg Gold Mining är en fond som erbjuder exponering mot en likaviktad korg med 25 ESG-screenade företag som är aktiva inom guldgruvsindustrin. Fonden följer Solactive AuAg ESG Gold Mining Index som fokuserar på företag med låg ESG-risk.
  • Fonden kan handlas via aktieplattformar som Avanza och Nordnet.
  • Fonden kan utöver dessa plattformar handlas via internationella börser som Deutsche Boerse Xetra, Borsa Italiana och London Stock Exchange.
FAQ

FAQ

1
Är guld en bra investering?

Guld är en intressant tillgång att investera i för en investerare som vill diversifiera och skydda sin portfölj mot inflation. Genom att investera i guld ges exponering mot en värdebevarande tillgång som historiskt har presterat väl i tider av hög monetär inflation och när det råder oro i finansiella marknader. Guldprisets samvariation med aktiemarknaden är låg vilket gör investeringen till ett intressant komplement till en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor.

AuAg Graphic