Kontakt
sv

Att investera i guld och guldfonder ー varför investera i guld

Om guld

Om guld: det viktigaste

 • Guld har både industriella och monetära egenskaper
 • Guld är en oersättlig metall för ny teknologi
 • Guld anses vara en trygg investering i osäkra tider
 • Guld fungerar som ett inflationsskydd
 • Guld i fysisk form kan vara en bra investering, men kräver både säker förvaring och hantering.

Investera i guld via fonder

I tider av hög osäkerhet tenderar priset på guld att stiga. Ett sätt att investera i guld är genom att köpa aktier i bolagen som tar fram metallen. Med AuAg Fonder kan du investera i guld genom att köpa fonder som ger exponering mot gruvbolagen som utvinner guld eller välja en kombination av grön teknik och fysiskt guld. På så sätt får du en riskjusterad portfölj ーsom är designat att prestera i alla marknadscykler. Via oss kan du investera i guld genom fonderna AuAg Gold Mining och AuAg Precious Green.

AuAg Gold Mining

AuAg Gold Mining består av guldgruvbolag och är konstruerad för att överträffa konkurrerande fond-er i en uppåtgående marknad för guld. Fonden består av 25 likaviktade bolag, vardera med en vikt på 4%, vilket ger mer allokering mot medelstora gruvbolag. Det i sin tur ger en högre avkastningspotential. Fonden har även en aktiv ESG-screening och investerar därmed i de 25 bolag som framställer guld mest hållbart.

Grönt guld

Guld är en oersättlig metall vid tillverkningen av framtidens teknologi, och för ett sunt finansiellt system. Samtidigt påfrästar framställningen av guld miljön.

AuAg har därför valt att främst investera i guldgruvbolagen med en bra ESG-risk-rating (Environmental, Social and Governance). På så sätt belönar vi de främsta guldgruvbolagen, vi främjar de företag som arbetar för att bli mer hållbara, och exkluderar de bolag vars hållbarhetsarbete släpar efter.

AuAg Precious Green

AuAg Precious Green består till 60% av bolag som skapar produkter för grön teknik (exempelvis solceller och batterier) och gruvbolag som utvinner koppar och litium. Resterande 40% är allokerade mot fysiska ädelmetaller med fokus på guld.

Varför investera

Varför investera i guld?

Guld borde vara en del av varje investeringsportfölj. Guldets låga korrelation med den breda aktiemarknaden bidrar till en högre riskjusterad avkastning i en portfölj som till hög grad består av aktier och räntor. Historiskt sett har guld också fungerat som ett effektivt portföljskydd, både gentemot osäkerhet/volatilitet på marknaden, samt som ett skydd mot inflation. För en investerare som vill diversifiera och inflationsskydda sin portfölj är guld således en intressant tillgång att investera i. Genom att investera i guld ges exponering mot en värdebevarande tillgång som historiskt har presterat väl i tider av hög monetär inflation och då det råder oro på finansiella marknader.

Varför investera i guldgruvbolag?

Guldgruvbolag ger en hävstångsexponering mot guld. Gruvbolag tenderar att tjäna mer när priset på guld går upp, och vice versa. Investerare kan få exponering mot guld genom att köpa dessa aktier eftersom gruvbolagens aktiepris är beroende av guldpriset. Investeringar i gruvbolag genererar också utdelning till skillnad från köp av guldtackor eller smycken.

Låg korrelationen mellan guld och andra tillgångar

Korrelationskoefficienten är ett statistiskt mått som används för att beskriva det linjära sambandet mellan två tillgångar. Och den låga korrelationen mellan guld och andra tillgångar är utan tvekan dess största styrka.

En låg korrelation (nära 0 korrelation) mellan guld och en annan tillgång gör att de rör sig helt oberoende av varandra. Om de har en +1 korrelation, rör de sig i samma riktning tillsammans. När du konstruerar en investeringsportfölj vill du ha tillgångar med en korrelation så nära 0 som möjligt.

I praktiken får man en bra effekt om tillgångarna ligger inom intervallet -0,3 till +0,3. Då har du delar i portföljen som presterar oberoende av varandra, vilket ger dig en högre riskjusterad avkastning. Guld kan göra bra ifrån sig när börsen går dåligt och vice versa. Men båda kan också gå upp och ner samtidigt eftersom de har en korrelation nära 0. På motsatta änden av spektrumet då något är negativt korrelerat så rör det sig i motsatt riktning. Korrelation -1 betyder att det finns ett omvänt förhållande mellan tillgångarnas prestanda, och då får du ingen avkastning alls (men betalar fortfarande avgifter).

Sammanfattningsvis: Du vill ha flera tillgångar i en portfölj med korrelationen så nära 0 som möjligt, och guldets låga korrelation med andra tillgångar är varför det är en bra byggsten i en portfölj.

Användningsområden

Hur och var används guld?

Genomsnittspersonen äger 11 gram guld. Guld används till exklusiva smycken, men är också en viktig beståndsdel i nästan all teknik som vi använder på grund av att metallen leder elektricitet effektivt och står emot korrosion.

Guld används exempelvis till:

 • datorer
 • kommunikationsutrustning
 • bilar
 • rymdteknik
 • jetplansmotorer
 • medicinteknik

Är guld en bra investering?

Att investera i guld anses vara en värdebevarande och inflationsskyddande investering. Priset på guld tenderar att stiga i tider av inflation och sjunkande dollar samt har en låg långsiktig korrelation med aktiemarknaden. Att investera i guld bidrar till riskspridning i en traditionell portfölj av aktier och räntor. Priset på guld tenderar även att stiga i tider av oro på marknaden, vilket gör att den fungerar som ett effektivt skydd för portföljen i ett oroligt marknadsklimat. Att spara i guld har varit mycket lönsamt de senaste hundra åren. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ー genom att både investera i guld och guldgruvbolag kan en investerare både få ett starkt portföljskydd, och möjligheten att generera avkastning.

När ska man investera

När ska du investera i guld?

Enligt det oberoende globala analysbolaget, Oxford Economics, bör guld alltid ingå i en portfölj, men hur stor del av innehavet beror på marknadsklimatet. I osäkra tider tenderar människor att spara i guld, vid perioder av hög tillväxt väljer investerare istället aktier. Du kan välja att ombalansera din portfölj själv eller investera i fonder för att låta en expert investera i guld åt dig.

Guldpriset

Priset på guld kan mätas i olika valutor

Guld prissätts i USD som standard. Detta gör det viktigt för en investerare att förstå prisförändringar på USD i relation till valutan investeraren handlar i.

För en investerare är det viktigt att alltid kolla på den valutan man handlar i. Om man både köper och säljer i svenska kronor kommer dollarkursen inte påverka din affär.

För att lära dig mer om hur valutors påverkan när du investerar i guld kan du klicka på knappen nedan. Där går vi igenom hur det fungerar mer i detalj, samt gör ett räkneexempel.

Hur kan man investera

Hur kan man investera i guld?

Guld är en viktig del i en portfölj och därför kan det vara fördelaktigt att spara i guld som en del av investeringsstrategin. Det finns olika sätt att köpa guld som investering:

 • Fysiskt guld:
  Man kan köpa den fysiska råvaran och förvara den hemma, eller på en annan säker plats.

 • ETC:er
  (Exchange Traded Commodities): Genom att köpa en ETC äger du fysiskt guld och betalar en avgift för att slippa sköta förvaringen själv.

 • Derivat:
  Investeringsprodukter som följer priset på guld, men där du har en motpartsrisk mot utfärdaren av produkten.

 • Aktier: Aktiepriset på gruvbolagen som utvinner guld är starkt kopplat till spotpriset för guld.

 • Fonder:
  Det finns olika sätt att investera i råvaror och även olika typer av guldfonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot guld. En fond kan innehålla något av de alternativen som är listade ovan. Det finns två typer av fonder: daglighandlad fond som är en aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om med jämna mellanrum. Börshandlad fond som är en korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Utbud och Efterfrågan

Det är svårt att uppskatta hur mycket guld som har brutits genom historien, men enligt World Gold Council handlar det om 205 238 ton. Den siffran kan jämföras med produktionen av aluminium i USA, som nådde nästan 900 000 ton under 2021 och översteg 2 miljoner ton 2012.

Allt utvunnet guld får plats i en kub där varje sida är 22 meter lång. Det begränsade utbudet av guld gör att guldpriset håller sig på en stabil, hög nivå. Inflationen av guld från nya utvinning uppskattas till cirka 1% per år.

Efterfrågan - Guld

Utbud - Guld

Framtiden för guld

De senaste årtiondena har guldpriset skjutit i höjden när det har varit oro på finansmarknaden, till exempel s1980, 2008 och 2020. Därför finns det anledning att tro att guld kommer att fortsätta öka i värde om det blir oroliga år framöver, och det kan vara en god idé att ta fram en investeringsplan för guld. Oro för den globala ekonomiska tillväxten, påeldad av fortsatt inflation och en högre geopolitisk oro gör att guld kommer behålla sitt värde. Att guld används i både smycken och inom industrin är andra faktorer som tyder på att guldpriset kommer vara fortsatt högt och att det därför kan vara en god idé att investera i guld. Guldpriset har också ett omvänt förhållande till mängden pengar som skapas av centralbanker. Så länge denna trend fortsätter kommer vi sannolikt också att se ett stigande guldpris

Historiskt har guldpriset alltid ökat, eller rättare sagt, det har behållit sitt värde medan fiat-valutor tappat värde. Guld- och guldinvesteringsfonder har genererat stabil avkastning för långsiktiga investerare. Därför kan det vara smart att investera i både fysiskt guld och guldgruvbolag.

Skydd mot stigande inflation

De senaste femtio åren har inflationen i Sverige gått upp och ner ー från 13,7 procents inflation 1980 till som lägst 0,5 procent 2009. När inflationen stiger över 9 procent (maj 2023) och ligger högt över Riksbankens mål om 2 procent, ser många sparare hur värdet på deras besparingar i kontakter minskar. Under tidsperioder då inflationen stiger tenderar guld att vara en bra investering, framför allt i kombination med en svag dollar.

Varför AuAg Fonder
Varför AuAg Fonder

Varför investera i guld med AuAg Fonder?

 • AuAg Fonder erbjuder fonder som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller och grundämnen inom grön teknik. Gemensamt är att dessa tillgångar erbjuder ett skydd mot monetär inflation och är nödvändiga i omställningen till en grön värld – trender som idag är högaktuella.
 • AuAg:s fonder passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg samvariation med aktier i synnerhet.
 • AuAg Fonder erbjuder daglighandlade såväl som börshandlade fonder. Gemensamt för dessa är att de fokuserar på bolag som utvinner guld och andra ädelmetaller.
 • Fonden AuAg Silver Bullet fokuserar på bolag som utvinner silver – en metall som är högt efterfrågad på grund av både dess monetära egenskaper, men även de egenskaper som gör den oumbärlig i vår omställning mot en grönare värld.
 • Fonden AuAg Precious Green investerar i fysiskt guld, bolag som utvinner viktiga metaller för den gröna omställningen, och bolag som utvecklar grön teknologi.
 • Fonden AuAg Gold Mining är en fond som erbjuder exponering mot en likaviktad korg med 25 ESG-screenade företag som är aktiva inom guldgruvsindustrin. fonden följer Solactive AuAg ESG Gold Mining Index som fokuserar på företag med låg ESG-risk.
 • AuAg Gold Mining finns tillgänglig som en daglighandlad fond och en börshandlad fond. Den daglighandlade fonden kan handlas via aktieplattformar som Avanza och Nordnet. Den börshanldade fonden kan utöver dessa plattformar handlas via internationella börser som Deutsche Boerse Xetra, Borsa Italiana och London Stock Exchange.
Lär dig mer om AuAg Gold Mining

Hur kan guld inkluderas i en investeringsstrategi?

Man kan använda guld på olika sätt i en portfölj beroende på vilken typ av investerare man är. Om man vill köpa guld som en investering behöver man:

 • Bestämma hur stor del av portföljen man vill ha allokerad, och sedan ombalansera med jämna mellanrum. Om man är en aktiv investerare som gillar att följa med i marknaden kan man vikta upp och vikta ner sin allokering beroende på marknadsklimatet.
 • Hitta vilken fond eller produkt man vill investera i.
 • Om man vill investera i en daglighandlad eller en börshandlad fond (ETF) kan man göra det på samma ställe som där man köper aktier. Bland svenska plattformar som erbjuder börshandlade fonder finns exempelvis Avanza och Nordnet. Även banker erbjuder handel med dessa fonder. Guldfonder är fonder som investerar direkt eller indirekt i guld.
 • Det enklaste sättet att hitta en fond är att söka på fondens namn, tickersymbol, eller ISIN-kod när man är inloggad på vald plattform/handelsplats.
Fysiskt guld​
Fysiskt guld​

Att investera i fysiskt guld​

ETC:er

För den som vill komplettera sin portfölj med en rak 1:1 exponering mot guld är det billigast och smidigast att använda de ETP:er (ETC:er) som finns att köpa på t.ex. Avanza och Nordnet. Alla med allokerat fysiskt guld och utan motpartsrisk. En ETC är också konstruerad via ett SPV vars tillgångar är helt skilda från emittentens tillgångar. Exempel på några sådana produkter är:

 • Xetra-Gold [4GLD]
 • Wisdomtree Physical Swiss Gold [GZUR]
 • Wisdomtree Physical Gold [VZLD]
 • Amundi Physical Gold [GLDA]
 • Xtrackers Physical Gold [XGDU]
 • Invesco Physical Gold [8PSG]
 • The Royal Mint Physical Gold [RM8U]​

Sedan finns också, bland andra, Wisdomtree Gold Bullion Securities [GBS], BlackRock/iShares Physical Gold [IGLN] samt alla amerikanska ETF:er men dessa är inte tillgängliga för svenska retail-kunder i dagsläget. Jämför löpande avgifter och spreadar. Valutaväxlingsavgifter och plattformens courtage belastar också depån.

FAQ

FAQ

1
Är guld en bra investering?

Guld är en intressant tillgång att investera i för en investerare som vill diversifiera och skydda sin portfölj mot inflation. Genom att investera i guld ges exponering mot en värdebevarande tillgång som historiskt har presterat väl i tider av hög monetär inflation och då det råder oro i finansiella marknader. Guldprisets långsiktiga korrelation med aktiemarknaden är låg vilket gör investeringen till ett intressant komplement till en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor.

AuAg Graphic