Kontakt

Att investera i guld och guldfonder ー varför du ska investera i guld

Om guld: det viktigaste

 • Guld har både industriella och monetära egenskaper
 • Guld är en oersättlig metall för ny teknologi
 • Guld anses vara en trygg investering i osäkra tider
 • Guld fungerar som ett inflationsskydd
 • Guld i fysisk form kan vara en bra investering, men kräver både säker förvaring och hantering.

Investera i guld genom AuAg idag

I tider av hög osäkerhet tenderar priset på guld att stiga. Ett sätt att investera i guld är genom att köpa aktier i bolagen som tar fram metallen. Med AuAg Fonder kan du investera i guld genom att köpa fonder som ger exponering mot gruvbolagen som utvinner guld eller välja en kombination av grön teknik och fysiskt guld. På så sätt får du en riskjusterad portfölj som är designad för att prestera i alla marknadsförhållanden. Via oss kan du investera i guld genom produkterna AuAg Gold Mining ETF och AuAg Precious Green.

AuAg Gold Mining ETF

AuAg Gold Mining ETF består av guldgruvbolag och är konstruerad för att överträffa konkurrerande fond-er i en uppåtgående marknad för guld. Fonden består av 25 likaviktade bolag, vardera med en vikt på 4%, vilket ger mer allokering mot medelstora gruvbolag. Det i sin tur ger en högre avkastningspotential. Fonden har även en aktiv ESG-screening och investerar därmed i de 25 bolag som framställer guld mest hållbart.

Grönt guld

Guld är en oersättlig metall vid tillverkningen av framtidens teknologi. Däremot hör utvinning av metall till en av de branscher som är skadligast för miljön.

AuAg has therefore chosen to primarily invest in gold mining companies with a good ESG risk rating (Environmental, Social and Governance). Hence, we reward those who are best-in-class, we promote the companies that work to become more sustainable, and we exclude the companies whose sustainability work lags behind.

AuAg Precious Green

AuAg Precious Green består till 60% av bolag som skapar produkter för grön teknik (exempelvis solceller och batterier) och gruvbolag som utvinner koppar, litium och sällsynta jordartsmetaller. Resterande 40% är allokerade mot fysiska ädelmetaller med fokus på guld via börshandlade råvaror (ETCs).

Varför investera i guld?

Guld borde vara en del av varje investeringsportfölj. Guldets låga korrelation med den breda aktiemarknaden bidrar till en högre riskjusterad avkastning i en portfölj som till hög grad består av aktier och räntor. Historiskt sett har guld också fungerat som ett effektivt portföljskydd, både gentemot osäkerhet/volatilitet på marknaden, samt som ett skydd mot inflation. För en investerare som vill diversifiera och inflationsskydda sin portfölj är guld således en intressant tillgång att investera i. Genom att investera i guld ges exponering mot en värdebevarande tillgång som historiskt har presterat väl i tider av hög monetär inflation och då det råder oro på finansiella marknader.

Låg korrelationen mellan guld och andra tillgångar

Korrelationskoefficienten är ett statistiskt mått som används för att beskriva det linjära sambandet mellan två tillgångar. Och den låga korrelationen mellan guld och andra tillgångar är utan tvekan dess största styrka.

Gold can do well when the stock market goes bad and vice versa. But both can also go up and down at the same time, since they have a correlation close to 0. On the opposite end of the spectrum, if something is negatively correlated, it moves in the opposite direction. Correlation -1 means that there is a completely inverse relationship between the performance of the assets, and then you get no return at all.

In conclusion: you want multiple assets in a portfolio with the correlation as close to 0 as possible, and gold’s low correlation with other assets is why it is such a good building block in a portfolio.

Hur och var används guld?

Genomsnittspersonen äger 11 gram guld. Guld används till exklusiva smycken, men är också en viktig beståndsdel i nästan all teknik som vi använder på grund av att metallen leder elektricitet effektivt och står emot korrosion.

Guld används exempelvis till:

 • datorer
 • kommunikationsutrustning
 • bilar
 • rymdteknik
 • jetplansmotorer
 • medicinteknik.

Är guld en bra investering?

Att investera i guld anses vara en värdebevarande och inflationsskyddande investering. Priset på guld tenderar att stiga i tider av inflation och sjunkande dollar samt har en låg långsiktig korrelation med aktiemarknaden. Att investera i guld bidrar till riskspridning i en traditionell portfölj av aktier och räntor. Priset på guld tenderar även att stiga i tider av oro på marknaden, vilket gör att den fungerar som ett effektivt skydd för portföljen i ett oroligt marknadsklimat. Att spara i guld har varit mycket lönsamt de senaste hundra åren och under 2020 nådde guldpriset en toppnotering när investerare investerade i guld under coronapandemin. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ー genom att både investera i guld och bolag sprids riskerna.

När ska du investera i guld?

Enligt det oberoende globala analysbolaget, Oxford Economics, bör guld alltid ingå i en portfölj, men hur stor del av innehavet beror på marknadsklimatet. I osäkra tider tenderar människor att spara i guld, vid perioder av hög tillväxt väljer investerare istället aktier och fonder. Du kan välja att ombalansera din portfölj själv eller investera i fonder för att låta en expert investera i guld åt dig.

Pris på guld

Gold is priced in USD as a standard. This makes it important for an investor to understand how the price movement of USD in relation to the currency the investor is trading in. If you for example live in Europe and invest using the euro (€), the euro’s relative price in relation to the USD will affect your trade. A strong USD in relation to other currencies makes it more expensive for the holder of the weaker currency to buy gold. This effect results in that the spot price of gold measured in USD can decline in one currency, but appreciate in another currency. This is illustrated in the image below where the price of gold has increased 27,8% in USD, 52,54% in EUR, and 64,63% in SEK during the past five years (2018-2022).

Varför investera i guldgruvsbolag?

Guldgruvbolag ger en hävstångsexponering mot guld. Gruvföretaget tenderar att tjäna mer när priset på guld går upp, och vice versa. Investerare kan få råvaruexponering genom att köpa dessa aktier eftersom gruvbolagens aktiepris är beroende av guldpriset. Investeringar i gruvbolag genererar också utdelning till skillnad från köp av guldtackor eller smycken.

Hur kan du investera i guld?

Guld spelar en viktig roll i en portfölj och därför kan det vara fördelaktigt att spara i guld som en del av investeringsstrategin. Det finns olika sätt att köpa guld som investering:

 • Fysiskt guld:
  Man kan köpa den fysiska råvaran och förvara den hemma, eller på en annan säker plats.
 • ETC:er
  (Exchange Traded Commodities): Genom att köpa en ETC äger du fysiskt guld och betalar en avgift för att slippa sköta förvaringen själv.
 • Derivat:
  Investeringsprodukter som följer priset på guld, men där du har en motpartsrisk mot utfärdaren av produkten.
 • Aktier: Aktiepriset på gruvbolagen som utvinner guld är starkt kopplat till spotpriset för guld.
 • Shares: The share price of mining companies that extract gold is strongly linked to the spot price of gold. Mining stocks often move more than the price of the underlying asset because you also add a corporate risk. This means that the share goes up more when e.g. the price of gold goes up, and vice versa.
 • Funds: There are different ways to invest in commodities as well as different types of gold investment funds. When you invest in a fund, you pay a fee for an expert (fund manager) to select underlying assets that provide exposure to gold. A fund may contain one of the options listed above. There are two types of funds: daily traded fund which is an actively managed fund, which means that an expert reviews the holdings and rebalances at regular intervals. Exchange-traded fund which is a basket of securities that follows an index and trades like a stock.

Utbud och efterfrågan

Det är svårt att uppskatta hur mycket guld som utvunnits genom historien, men enligt World Gold Council rör det sig om cirka 205 238 ton. Den siffran kan jämföras med att Sverige utvinner 130 000 ton aluminium ー varje år. Det begränsade utbudet av guld gör att guldpriset håller sig på en stabil, hög nivå.

Efterfrågan - Guld

Gold supply

Framtiden för guld

De senaste årtiondena har guldpriset skjutit i höjden när det varit oro på finansmarknaden till exempel 1980, 2008 och 2020. Därför finns det anledning att tro att guld kommer att fortsätta öka i värde om det blir oroliga år framöver, och det kan vara en god idé att ta fram en investeringsplan för guld. Oro för den globala ekonomiska tillväxten, påeldad av fortsatt inflation och en högre geopolitisk oro gör att guld kommer behålla sitt värde. Att guld används i både smycken och inom industrin är andra faktorer som tyder på att guldpriset kommer vara fortsatt högt och att det därför kan vara en god idé att investera i guld. Guldpriset har också ett omvänt förhållande till mängden pengar som skapas av centralbanker. Så länge denna trend fortsätter kommer vi sannolikt också att se ett stigande guldpris

Historiskt har guldpriset alltid ökat, eller rättare sagt, det har behållit sitt värde medan fiat-valutor försämrats. Guld- och guldinvesteringsfonder har genererat stabil avkastning för långsiktiga investerare. Därför är det smart att både äga fysiskt guld, gruvbolag och företag som skapar grön teknik som i fonden AuAg Precious Green.

Skydd mot stigande inflation

De senaste femtio åren har inflationen i Sverige gått upp och ner ー från 13,7 procents inflation 1980 till som lägst 0,5 procent 2009. När inflationen stiger över 6 procent (april 2022) och ligger högt över Riksbankens mål om 2 procent, ser många sparare hur värdet på besparingarna minskar. Under tidsperioder då inflationen stiger tenderar guld att vara en bra investering, framför allt i kombination med en svag dollar.

Varför investera i guld med AuAg Fonder?

 • AuAg Fonder erbjuder fonder som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller och grundämnen inom grön teknik. Gemensamt är att dessa tillgångar erbjuder ett skydd mot monetär inflation och är nödvändiga i omställningen till en grön värld – trender som idag är högaktuella.
 • AuAg:s fonder passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg samvariation med aktier i synnerhet.
 • AuAg Fonder erbjuder daglighandlade såväl som börshandlade fonder. Gemensamt för dessa är att de fokuserar på bolag som utvinner guld och andra ädelmetaller.
 • Fonden AuAg Silver Bullet fokuserar på bolag som utvinner silver – en metall som är högt efterfrågad på grund av både dess monetära egenskaper, men även de egenskaper som gör den oumbärlig i vår omställning mot en grönare värld.
 • Fonden AuAg Precious Green investerar i fysiskt guld, bolag som utvinner viktiga metaller för den gröna omställningen, och bolag som utvecklar grön teknologi.
 • Fonden AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGO) är en ETF som erbjuder exponering mot en likaviktad korg med 25 ESG-screenade företag som är aktiva inom guldgruvsindustrin. ETF:en följer Solactive AuAg ESG Gold Mining Index som fokuserar på företag med låg ESG-risk.
 • Den daglighandlade fonden kan handlas via aktieplattformar som Avanza och Nordnet. ETF:en kan utöver dessa plattformar handlas via internationella börser som Deutsche Boerse Xetra, Borsa Italiana och London Stock Exchange.
AuAg Gold Mining ETF

Hur köps guld som en investering?

Man kan använda guld på olika sätt i en portfölj beroende på vilken typ av investerare man är. Om man vill köpa guld som en investering behöver man:

 • Bestämma hur stor del av portföljen man vill ha allokerad, och sedan ombalansera med jämna mellanrum. Om man är en aktiv investerare som gillar att följa med i marknaden kan man vikta upp och vikta ner sin allokering beroende på marknadsklimatet.
 • Hitta vilken fond eller produkt man vill investera i.
 • Om man vill investera i en daglighandlad eller en börshandlad fond (ETF) kan man göra det på samma ställe som där man köper aktier. Bland svenska plattformar som erbjuder börshandlade fonder finns exempelvis Avanza och Nordnet. Även banker erbjuder handel med dessa fonder. Guldfonder är fonder som investerar direkt eller indirekt i guld.
 • Det enklaste sättet att hitta en fond är att söka på fondens namn, tickersymbol, eller ISIN-kod när man är inloggad på vald plattform/handelsplats.

Mer om att investera i fysiskt guld​

ETC:er

För den som vill komplettera sin portfölj själv med en rak 1:1 exponering mot guld är det billigast/smidigast att använda de ETP:er (ETC:er) som finns att köpa på t.ex. Avanza och Nordnet. Alla med allokerat fysiskt guld och utan motpartsrisk. En ETC är också konstruerad via ett SPV vars tillgångar är helt skilda från emittentens tillgångar. Exempel på några sådana produkter är:

 • Xetra-Gold [4GLD]
 • Wisdomtree Physical Swiss Gold [GZUR]
 • Wisdomtree Physical Gold [VZLD]
 • Amundi Physical Gold [GLDA]
 • Xtrackers Physical Gold [XGDU]
 • Invesco Physical Gold [8PSG]
 • The Royal Mint Physical Gold [RM8U]​

Sedan finns också, bland andra, Wisdomtree Gold Bullion Securities [GBS], BlackRock/iShares Physical Gold [IGLN] samt alla amerikanska ETF:er men dessa är inte tillgängliga för svenska retail-kunder i dagsläget. Jämför löpande avgifter och spreadar. Valutaväxlingsavgifter och plattformens courtage belastar också depån.

FAQ

1
Är guld en bra investering?

Guld är en intressant tillgång att investera i för en investerare som vill diversifiera och skydda sin portfölj mot inflation. Genom att investera i guld ges exponering mot en värdebevarande tillgång som historiskt har presterat väl i tider av hög monetär inflation och då det råder oro i finansiella marknader. Guldprisets samvariation med aktiemarknaden är låg vilket gör investeringen till ett intressant komplement till en traditionell portfölj bestående av aktier och räntor.

AuAg Graphic