Kontakt
sv

Investera i råvaror

Råvarufonder ーdiversifierar en traditionell portfölj

Det viktigaste:

  • Råvaror är tillgångar som är direkt utvunna ur naturen
  • Råvaror kan ge en bättre avkastning i förhållande till risk
  • Råvaror kan gå bättre när aktier och obligationer går sämre
  • Råvaror diversifierar en portfölj och kan ge ett skydd mot inflation
  • Andelen råvaror i en portfölj bör baseras på investerarens riskprofil, tidshorisont, samt det rådande marknadsklimatet.

Att inkludera en råvarufond i sin investeringsportfölj kan ha många fördelar. För att ge en introduktion till vilka alternativ som finns tillgängliga kommer vi att beskriva vad en råvarufond är, vilka fördelar investeringar i råvarufonder kan innebära och vilken avkastning en investerare kan förvänta sig. På så sätt kan du bilda dig en egen uppfattning om att investera i råvarufonder via oss på AuAg Fonder.

Vad är en råvarufond?

Vad är en råvarufond?

En råvarufond är en fond som investerar i råvaror eller i bolag som producerar eller utvinner råvaror. Råvarufonder kan vara såväl passiva som aktiva, det vill säga antingen investera aktivt i råvaror eller råvarurelaterade bolag, eller följa ett råvaruindex.

Det finns tre kategorier av råvaror som fonder kan placera i:

  • Mjuka råvaror (soft commodities, eller ”softs”) inkluderar råvaror som odlas, till exempel kaffe, kakao, socker, majs, vete och sojabönor.
  • Hårda råvaror (hard commodities) är råvaror som utvinns genom att gräva i marken, till exempel guld, silver, koppar och litium.
  • Energiråvaror är direkt relaterade till energi och inkluderar elektricitet, gas, kol och olja.
Varför investera?

Varför investera i en råvarufond?

Skydda din portfölj

Råvaror som en del i en diversifierad portfölj kan ge en bättre avkastning i förhållande till den risk man tar. Det beror på att investerare vet att det finns en förväntad avkastning hos råvaror och att den avkastningen ofta realiseras när exempelvis aktier och obligationer presterar sämre.

Råvaror har även en låg korrelation till den övriga börsen vilket gör att investeringar i råvaror kan ge avkastning när aktier och obligationer underpresterar. Historiskt sett har råvaror visat sig vara en värdefull tillgång i en portfölj som består av aktier och obligationer.

Vid högkonjunktur tenderar industriella råvaror som exempelvis silver och platina att gå bra, medan guld och energiråvaror har en fallenhet att prestera bättre vid lågkonjunktur.

Ett enkelt sätt att få exponering mot råvarumarknaden

​​Ett investerarvänligt sätt att få exponering mot råvarumarknaden är att investera i råvarufonder.

När man investerar i en fond låter man en förvaltare allokera tillgångarna i fonden, och man slipper det aktiva arbetet med att hålla koll på marknaden.

Detta är fördelaktigt om man på ett effektivt sätt vill inkludera råvaror i sin investeringsportfölj. Att investera i råvarufonder medför en förvaltningsavgift, så man bör alltid läsa fondfaktabladet innan man investerar.

Sprida riskerna

Genom att investera i råvarufonder får investeraren en riskspridning i portföljen då detta tillgångsslag har låg korrelation eller samvariation med den breda aktiemarknaden. En investeringsportfölj som består av flera okorrelerade tillgångar bidrar till en högre riskjusterad avkastning. Att investera i råvarufonder kan också vara ett bra skydd mot inflation då man historiskt kan se att råvarupriser ökar under perioder med hög inflation.

Skillnad mellan fonder

Skillnaden mellan daglighandlade fonder och börshandlade fonder

​Inom kategorin råvarufonder kan man välja mellan daglighandlade fonder och börshandlade fonder (ETF:er). Skillnaden mellan dessa är att daglighandlade fonder är aktivt förvaltade, och handlas en gång per dag, medan börshandlade fonder följer ett index, är regelstyrda, och kan köpas och säljas när som helst under börsens öppettider, precis som en aktie.

Bästa råvarufonden

Vilken är den bästa råvarufonden?

Vilken som är den bästa råvarufonden beror främst på investerarens riskvilja och tidshorisont. Börshandlade fonder är ofta billigare än daglighandlade fonder. Men en daglighandlad fond har större möjlighet att överavkasta eftersom den är aktivt förvaltad. Som investerare bör man också vara medveten om att bästa råvarufond nödvändigtvis inte är den med lägst avgift. Det är istället viktigt att förstå fondens riskprofil och förväntade avkastning.

När du investerar i en aktivt förvaltad råvarufond får du en portfölj som består av olika tillgångar exponerade mot råvarusektorn, såsom råvaruaktier eller börshandlade råvaror (ETC). En fördel med denna typ av fond är att en portföljförvaltare ansvarar för att förvalta fonden, alltså välja de bästa råvaruaktierna, etc. Investeraren slipper därför arbetet med att hålla koll på marknaden.

Varför AuAg?
Varför AuAg?

Varför investera i en råvarufond via AuAg Fonder?

AuAg Fonder erbjuder råvarufonder som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller och grundämnen inom grön teknik. Gemensamt är att dessa tillgångar erbjuder ett skydd mot monetär inflation och är nödvändiga i omställningen till en grön värld – trender som idag är högaktuella. AuAg:s fonder passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg korrelation med aktier och räntor.

Går det att investera i råvaror som ädelmetaller på ett hållbart vis? Ja. Vi behöver metallerna, och gruvbolagen spelar en central roll i världens omställning till en hållbarare framtid. AuAg är en del av den gröna omställningen genom att investera i noga utvalda bolag som är en del av lösningen. Genom att investera i råvaror via AuAg Fonder premierar investerare de bolag vars hållbarhetsarbete ligger i framkant vilket i slutänden bidrar till en renare industri.

Om AuAg:s fonder

AuAg erbjuder fonder som investerar i bolag som utvinner råvaror ー välj den råvarufond som passar din investeringsstrategi.

Fonder innehållande bolag som utvinner råvaror:

AuAg Silver Bullet

Investera i silver via den daglighandlade fonden med epitetet “Europe’s riskiest fund ー med hög volatilitet kommer stor potential för avkastning” som fokuserar på 25-30 silvergruvbolag. I enlighet med fondens övergripande strategi placeras minst 90% i överlåtbara värdepapper och fondandelar som har en värdeutveckling som bedöms påverkas av marknadsutvecklingen för silver och guld.

Silver är världens näst mest använda råvara (efter oljan) sett till antalet användningsområden. Metallen är högt efterfrågad på grund av egenskaperna som gör den oumbärlig inom industrin och i vår omställning till en grönare värld.

AuAg Gold Mining
Investera i guld via fonden som erbjuder exponering mot en likaviktad korg av 25 ESG-screenade bolag som är aktiva inom guldgruvsindustrin. Fonden följer Solactive AuAg ESG Gold Mining Index som fokuserar på bolag med låg ESG-risk.

En investering i guldgruvbolag ger en hävstångseffekt gentemot guldpriset och därmed en större uppsida i en uppåtgående marknad. Guld används bland annat av länders centralbanker för att säkerställa och stabilisera länders respektive valutor. Metallen används även i nästan all hi-tech, till exempel datorer och mobiltelefoner, och för att tillverka smycken. Guld är därmed en viktig komponent i en väldiversifierad investeringsportfölj.

AuAg Essential Metals
En portfölj med 25 diversifierade metallgruvföretag som fokuserar på industrie och ny-teknik-metaller, såsom koppar, litium, stål, uran, kobolt, nickel, etc. Läs mer om fonden.

Fond innehållande bolag som utvinner råvaror samt investerar i fysiska råvaror:

AuAg Precious Green

Investera i koppar, litium och sällsynta jordartsmetaller via den daglighandlade fonden som erbjuder exponering mot bolag som utvinner viktiga metaller för den gröna omställningen, bolag som utvecklar grön teknologi samt fysiska ädelmetaller, främst guld. En investering i både green tech-bolag och råvaror sänker totalrisken i portföljen och ger investerare en möjlighet vara en del av den gröna omställningen.

En kombination av både gruvbolag och fysiska råvaror visade sig ge ett effektivt portföljskydd exempelvis våren 2022 när både aktier och obligationer föll samtidigt ー ett annars ovanligt scenario.

Vart kan man investera?

Vart kan man investera i AuAgs fonder?

AuAgs daglighandlade fonder finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Du kan investera i råvaror genom att köpa dessa råvarufonder via fondplattformar som Avanza, Nordnet, SAVR och Fondo.

ETFen är tillgänglig i hela Europa och är noterad på följande börsplattformar: Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Paris, London Stock Exchange och SIX Swiss Exchange.

Du kan hitta direktlänkar till de plattformar där fonderna finns tillgängliga på respektive fondsida.

Förväntad Avkastning

Vad kan man förvänta sig för avkastning?

Råvaror kan vara volatila och en hög volatilitet innebär därmed en stor upp och nedsida. Hög volatilitet i en uppåtgående marknad kan ge hög avkastning, och vice versa. Avkastningshistoriken hos råvaror visar en positiv snedfördelning som indikerar en tendens för råvaror att prestera extremt bra vid vissa tillfällen. Råvarors avkastning är som starkast vid tillfällen då inflationen oväntat stiger ー tidpunkter som oftast sammanfaller med att aktier och obligationer faller.

Genom att investera i råvaror skyddas portföljen mot inflation och ges en jämnare värdeutveckling.

Portföljallokering

Hur stor del av portföljen ska läggas på råvaror?

För att säkerställa en diversifierad portfölj brukar experter rekommendera att cirka 4-15 % av portföljen består av guld. Investerare med lägre risktolerans kan behöva allokera en lägre andel råvaror.

Hur stor del ädelmetaller en portfölj bör innehålla beror på investeringsstrategi och marknadsscenario. Enligt Oxford Economics är en portfölj innehållande 5% guld optimalt i ett marknadsscenario på 50 år med 2,25% årlig tillväxt och 2% inflation. Är inflationen högre anses även andelen guld behöva bli högre.

Andelen råvaror i en portfölj avgörs dels av investerarens riskprofil och tidshorisont, men även av det rådande marknadsklimatet. Vid ett tillfälle där exempelvis både aktier och obligationer har låg avkastningspotential kan det vara intressant att öka sin råvaruexponering, och tvärtom. Det finns flera framgångsrika investerare och portföljmodeller som förespråkar att upp mot 40% av en portföljs exponering ska allokeras mot råvaror, t.ex. Ray Dalio’s All Weather Portfolio och The Dragon Portfolio.

Gör noggrann research för att hitta den bästa råvarufonden för din investeringsstrategi och kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

AuAg Graphic