Kontakt
Resurser

Litium som investering

Investera i Litium

Litium är en av flera viktiga metaller som kommer behövas i omställningen till en grön och hållbar värld. Elektrifieringen av vårt samhälle är en stark drivkraft till dess ökade efterfrågan vilket också gör metallen intressant från ett investeringsperspektiv. Genom att investera i litium via exempelvis en fond som exponeras mot bolag som utvinner metallen kan investeraren ta del av den gröna omställningen.

Litiumfonder ger en diversifierad exponering mot litium genom investeringar i gruvbolag som är verksamma inom utvinning av metallen. Fonder som har avsikten att investera i litium är vanligtvis daglighandlade fonder som låter investerare investera i fondandelar för att få en bred exponering mot litiumindustrin. Fondbolaget tar ut en avgift för att investera i dessa fondandelar.

AuAg Fonder förser investerare med en investering i litium genom AuAg Precious Green Fund, en fond som hittar de mest lovande litiumföretagen att investera i baserat på en rigorös screeningprocess. Genom AuAg Fonder Precious Green får investeraren tillgång till en råvarufond som har som mål att investera i ädelmetaller via gruvbolag och som kombinerar detta med investeringar i green tech bolag.

​Varför investera i Litium?

Litium hör till gruppen alkalkiska jordartsmetaller och är en viktigt beståndsdel i bl.a. batterier. Metallens egenskaper ger batterier hög energidensitet och längre hållbarhet än dess föregångare. Litiumjonbatterier är den vanligaste typen av batterier som tillverkas av metallen och används i bl.a. mobiltelefoner, elbilar och datorer. Efterfrågan på denna typ av batterier förväntas öka de kommande åren, en stor anledning till detta är omställningen till en elektrifierad fordonsflotta. De flesta stora biltillverkarna idag har gått ut med att de kommer fasa ut tillverkningen av traditionella förbränningsmotorer och helt övergå till eldrift.

​Att investera i de råvaror som krävs för att skapa en grön framtid kan vara en bra strategi för att få en diversifiering av sin portfölj mot råvaror. Genom att äga råvaran direkt, eller företagen som utvinner råvaran kan man få en ren exponering mot en framtida prisuppgång i råvaran.

Hur kan man investera i litium?

Det finns flera olika sätt att investera i litium:​

  • Aktier: Köpa aktier i de företag som skapar utvinner råvaran.
  • Fonder: Investera i litium genom en fond som ger exponering direkt mot råvaran, eller de företag som utvinner råvaran. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar. Det finns två typer av fonder:
  • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.
  • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Varför investera i litium med AuAg Fonder?

  • AuAg Fonder erbjuder fonder som fokuserar på att ge exponering mot ädelmetaller som litium och element inom grön teknologi. Gemensamt för dem är att dessa tillgångar ger skydd mot monetär inflation och är nödvändiga i övergången till en grön ekonomi – trender som är högaktuella idag.
  • AuAgs fonder passar väl in i en portfölj av traditionella tillgångar då de har låg korrelation med i synnerhet aktier.
  • AuAg’s fonder ger investerare exponering mot litium genom innehav i litiumgruvföretag i fonden AuAg Precious Green.
AuAg Graphic