Kontakt
sv

Gröna fonder

För en hållbar värld

Gröna fonder - för en hållbar värld

Alla sektorer behöver göra sitt för att nå de globala klimatmålen, och inom finans har termen “Gröna Fonder” blivit allt mer förekommande. Nedan kommer vi reda ut begreppet, samt förklara hur man kan investera i denna typen av fonder.

Genom att investera i gröna fonder bidrar man till accelerationen av den gröna omställningen – en omställning som fortfarande bara är i sin linda. Gröna fonder har blivit allt populärare under senare år och och på EU nivå styrs kapitalflöden aktivt mot gröna fonder genom den nya disclosureförordningen.

För att kunna realisera omställningen till en grön värld behöver vi utveckla produkter inom området grön teknik (green technology, eller green tech). Exempel på sådana produkter är solceller, batterier och bränsleceller.​ Investeringar i detta område accelererar transformatinen till en grön värld.

För att kunna accelerera denna utveckling krävs det fortsatt stora investeringar. Politiska initiativ tar också sikte på den gröna omställningen vilket bidrar ytterligare till investeringsviljan.

Typer

Olika typer av gröna fonder

På EU-nivå har man tagit fram disclosureförordningen (SFDR) för att tydliggöra vad en hållbar fond faktiskt är. Det övergripande syftet med SFDR är att tydliggöra hur hållbar en investering faktiskt är. Man vill även motverka så kallad greenwashing samt styra kapitalflöden till mer hållbara investeringar. Direktivet innebär ett par gränsdragningar som finansbranschen kommer behöva förhålla sig till framöver. Man har också tagit fram en fondklassificering där man har definierat gröna fonder, mer om detta nedan.

Varför investera i gröna fonder med AuAg fonder?

Det finns flera anledningar att investera i råvarufonder. Här är några av dem:

 • AuAg’s fonder klassas enligt artikel 8 i disclosureförordningen, vilket innebär att de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Läs mer om AuAg’s hållbarhetsarbete här.
 • AuAg Fonder har en grön-teknik fond som investerar i grön teknologi - AuAg Precious Green. Fonden utmanar den traditionella 60/40 portföljen och ersätter aktiedelen med bolag inom green tech och investerar räntedelen i guldrelaterade innehav. Inom grön teknologi investerar fonden i bolag inom grön kraft, grön energi, grön effektivitet och gröna råvaror.
 • Investeringar i grön-energi fonder ger exponering mot omställningen från fossila bränslen till alternativa gröna energikällor, vilket är en nödvändighet för att nå uppsatta klimatmål. Genom att investera i grön-energi fonder som AuAg Precious Green ges en unik exponering till denna omställning samtidigt som aktierisken balanseras med guld, vars samvariation är låg till aktiemarknaden och som gynnas i tider av monetär inflation.
 • AuAg Fonder investerar i bolag verksamma inom grön kraft och energi samt i de råvaror som behövs för denna omställning. Investeringar i gröna fonder 2021 gav god avkastning, och om man tror på megatrenden “Transformationen till en grön värld”, är det sannolikt att denna långsiktiga trend kommer fortsätta kommande år och årtionden.
Klassificering
Klassificering

Fondklassificering

SFDR kräver att fonder klassas som antingen artikel 6, 8 eller 9. Nedan följer en kort beskrivning om de olika klasserna.

Artikel 6 – Integrerar hållbarhetsrisker
Fonden väljer mellan att lämna information om hur hållbarhetsrisker integreras och väntas påverka fondens avkastning eller att inte göra det. Om man väljer att inte lämna information ska man förklara varför man inte gör det. Denna kategori benämnts också som ”grå”.

Artikel 8 – Främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper
När en fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ställs krav på de upplysningar som ska lämnas i informationsbroschyren (artikel 8). Upplysningarna ska innehålla information om hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppnås, om ett index valts som referensvärde ska information om detta index förenlighet med dessa egenskaper lämnas och ange var den metod som används vid beräkning av index finns att tillgå (artikel 8). Dessa fonder brukar kallas ljusgröna fonder och är en bred kategori.

Artikel 9 – Hållbara investeringar är målet
När det gäller fonder som har hållbar investering som mål (artikel 9) ställs ytterligare krav, bl.a. när det gäller val av index. Vad som ska tolkas som att ha hållbar investering som mål och vilka gränsvärden som i så fall gäller är svårt att utröna med den information som finns tillgänglig i dagsläget. Troligtvis kan det komma att innehålla krav på en minimiandel av fonden ska leva upp till kraven enligt EU:s Taxonomi eller på annat sätt ha mätbara impact-strategier. Denna kategori kallas ibland för ”mörkgrön”.

AuAg’s fonder enligt artikel 8 i disclosureförordningen, vilket innebär att de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Läs mer om AuAg’s hållbarhetsarbete här.

Fördelar

Fördelar med att investera i gröna fonder

Det finns ett flertal fördelar med att investera i gröna fonder, nedan listas ett urval av dessa.

 • Vara med och påverka - Genom att investera i gröna fonder bidrar man till kapitalförsörjningen för bolag som är verksamma inom den gröna omställningen eller vars verksamhet bidrar till att nå uppsatta hållbarhetsmål.

 • Investera i en megatrend - Gröna fonder investerar i de bolag som driver transformationen till en grön värld. Genom att investera i dessa fonder är man exponerad mot denna trend.

Varför investera i gröna fonder med AuAg fonder?

Det finns flera anledningar att investera i råvarufonder. Här är några av dem:

 • AuAg’s fonder klassas enligt artikel 8 i disclosureförordningen, vilket innebär att de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Läs mer om AuAg’s hållbarhetsarbete här.
 • AuAg fonder har en grön-teknik fond som investerar i grön teknologi - AuAg Precious Green. Fonden utmanar den traditionella 60/40 portföljen och ersätter aktiedelen med bolag inom green tech och investerar räntedelen i guldrelaterade innehav. Inom grön teknologi investerar fonden i bolag inom grön kraft, grön energi, grön effektivitet och gröna råvaror.
 • Investeringar i grön-energi fonder ger exponering mot omställningen från fossila bränslen till alternativa gröna energikällor, vilket är en nödvändighet för att nå uppsatta klimatmål. Genom att investera i grön-energi fonder som AuAg Precious Green ges en unik exponering till denna omställning samtidigt som aktierisken balanseras med guld, vars samvariation är låg till aktiemarknaden och som gynnas i tider av monetär inflation.
 • AuAg fonder investerar i bolag verksamma inom grön kraft och energi samt i de råvaror som behövs för denna omställning. Investeringar i gröna fonder 2021 gav god avkastning, och om man tror på megatrenden “Transformationen till en grön värld”, är det sannolikt att denna långsiktiga trend kommer fortsätta kommande år och årtionden.
Investera green tech

Hur kan man investera i green tech?

Green tech eller grön teknologi är ett område som ofta är en del av gröna fonder, och blir mer och mer populärt att investera i. Detta till följd av ett ökat fokus på den gröna transformationen, som drivs av de globala klimatmålen. Det finns flera olika sätt att investera i green tech:​

 • Aktier: Köpa aktier i de bolag som skapar green tech-produkter.
 • Fonder: Investera i en fond som ger exponering mot en portfölj av green tech-aktier. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot green tech. Fonder med inriktning på green tech kan ha olika hållbarhetsklassificering enligt SFDR, se fondens faktablad för mer info. Det finns två typer av fonder:
  • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.
  • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.
Fördelar

Fördelar med att investera i gröna fonder

Det finns ett flertal fördelar med att investera i gröna fonder, nedan listas ett urval av dessa.

 • Vara med och påverka - Genom att investera i gröna fonder bidrar man till kapitalförsörjningen för bolag som är verksamma inom den gröna omställningen eller vars verksamhet bidrar till att nå uppsatta hållbarhetsmål.

 • Investera i en megatrend - Gröna fonder investerar i de bolag som driver transformationen till en grön värld. Genom att investera i dessa fonder är man exponerad mot denna trend.

Varför investera i gröna fonder med AuAg fonder?

Det finns flera anledningar att investera i råvarufonder. Här är några av dem:

 • AuAg’s fonder klassas enligt artikel 8 i disclosureförordningen, vilket innebär att de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Läs mer om AuAg’s hållbarhetsarbete här.
 • AuAg fonder har en grön-teknik fond som investerar i grön teknologi - AuAg Precious Green. Fonden utmanar den traditionella 60/40 portföljen och ersätter aktiedelen med bolag inom green tech och investerar räntedelen i guldrelaterade innehav. Inom grön teknologi investerar fonden i bolag inom grön kraft, grön energi, grön effektivitet och gröna råvaror.
 • Investeringar i grön-energi fonder ger exponering mot omställningen från fossila bränslen till alternativa gröna energikällor, vilket är en nödvändighet för att nå uppsatta klimatmål. Genom att investera i grön-energi fonder som AuAg Precious Green ges en unik exponering till denna omställning samtidigt som aktierisken balanseras med guld, vars samvariation är låg till aktiemarknaden och som gynnas i tider av monetär inflation.
 • AuAg fonder investerar i bolag verksamma inom grön kraft och energi samt i de råvaror som behövs för denna omställning. Investeringar i gröna fonder 2021 gav god avkastning, och om man tror på megatrenden “Transformationen till en grön värld”, är det sannolikt att denna långsiktiga trend kommer fortsätta kommande år och årtionden.
Investera green tech

Hur kan man investera i green tech?

Green tech eller grön teknologi är ett område som ofta är en del av gröna fonder, och blir mer och mer populärt att investera i. Detta till följd av ett ökat fokus på den gröna transformationen, som drivs av de globala klimatmålen. Det finns flera olika sätt att investera i green tech:​

 • Aktier: Köpa aktier i de bolag som skapar green tech-produkter.
 • Fonder: Investera i en fond som ger exponering mot en portfölj av green tech-aktier. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot green tech. Fonder med inriktning på green tech kan ha olika hållbarhetsklassificering enligt SFDR, se fondens faktablad för mer info. Det finns två typer av fonder:
  • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.
  • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.
Fördelar

Fördelar med att investera i gröna fonder

Det finns ett flertal fördelar med att investera i gröna fonder, nedan listas ett urval av dessa.

 • Vara med och påverka - Genom att investera i gröna fonder bidrar man till kapitalförsörjningen för bolag som är verksamma inom den gröna omställningen eller vars verksamhet bidrar till att nå uppsatta hållbarhetsmål.

 • Investera i en megatrend - Gröna fonder investerar i de bolag som driver transformationen till en grön värld. Genom att investera i dessa fonder är man exponerad mot denna trend.

Varför investera i gröna fonder med AuAg fonder?

Det finns flera anledningar att investera i råvarufonder. Här är några av dem:

 • AuAg’s fonder klassas enligt artikel 8 i disclosureförordningen, vilket innebär att de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Läs mer om AuAg’s hållbarhetsarbete här.
 • AuAg fonder har en grön-teknik fond som investerar i grön teknologi - AuAg Precious Green. Fonden utmanar den traditionella 60/40 portföljen och ersätter aktiedelen med bolag inom green tech och investerar räntedelen i guldrelaterade innehav. Inom grön teknologi investerar fonden i bolag inom grön kraft, grön energi, grön effektivitet och gröna råvaror.
 • Investeringar i grön-energi fonder ger exponering mot omställningen från fossila bränslen till alternativa gröna energikällor, vilket är en nödvändighet för att nå uppsatta klimatmål. Genom att investera i grön-energi fonder som AuAg Precious Green ges en unik exponering till denna omställning samtidigt som aktierisken balanseras med guld, vars samvariation är låg till aktiemarknaden och som gynnas i tider av monetär inflation.
 • AuAg fonder investerar i bolag verksamma inom grön kraft och energi samt i de råvaror som behövs för denna omställning. Investeringar i gröna fonder 2021 gav god avkastning, och om man tror på megatrenden “Transformationen till en grön värld”, är det sannolikt att denna långsiktiga trend kommer fortsätta kommande år och årtionden.
AuAg Graphic