Kontakt
sv

Hållbara investeringar

Översikt

Hållbara fonder & hållbara investeringar

En av de vanligaste typerna av hållbara investeringar är fonder. De flesta fonderna har en hållbarhetspolicy där de förklarar inriktningen på fonden med fokus på hållbarhet. Där förklaras bl.a. vad fonden avser att investera i, men även vad den inte investerar i.

Typer

Olika typer av hållbara fonder

Definitionen av vad som är en hållbar investering har länge varit otydlig, och därför har EU tagit fram en ny förordning (SFDR) för att klassificera denna typ av investeringar. Detta kommer möjliggöra att man som investerare lättare kan förstå och jämföra olika typer av hållbara investeringsalternativ.

EUs taxonomi (SFDR) klassificerar fonder baserat på vilket hållbarhetsmål den har. Hållbara fonder faller inom tre kategorier Mörkgröna fonder är de som har hållbarhet som mål och adresserar artikel 9 i taxonomin. De hållbarhetsfonder som främjar hållbara egenskaper kallas ljusgröna och adresserar artikel 8. Resterande fonder går under kategorin "övriga fonder" och adresserar artikel 6.

Klassificering
Klassificering

Fondklassificering

SFDR kräver att fonder klassas som antingen artikel 6, 8 eller 9. Nedan följer en kort beskrivning om de olika klasserna.

 • Artikel 6 - Integrerar hållbarhetsrisker:
  Fonden väljer mellan att lämna information om hur hållbarhetsrisker integreras och väntas påverka fondens avkastning eller att inte göra det. Om man väljer att inte lämna information ska man förklara varför man inte gör det. Denna kategori benämnts också som ”grå”.

 • Artikel 8 - Främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper:
  När en fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ställs krav på de upplysningar som ska lämnas i informationsbroschyren (artikel 8). Upplysningarna ska innehålla information om hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppnås, om ett index valts som referensvärde ska information om detta index förenlighet med dessa egenskaper lämnas och ange var den metod som används vid beräkning av index finns att tillgå (artikel 8). Dessa fonder brukar kallas ljusgröna fonder och är en bred kategori.

 • Artikel 9 - Hållbara investeringar är målet:
  När det gäller fonder som har hållbar investering som mål (artikel 9) ställs ytterligare krav, bl.a. när det gäller val av index. Vad som ska tolkas som att ha hållbar investering som mål och vilka gränsvärden som i så fall gäller är svårt att utröna med den information som finns tillgänglig i dagsläget. Troligtvis kan det komma att innehålla krav på en minimiandel av fonden ska leva upp till kraven enligt EU:s Taxonomi eller på annat sätt ha mätbara impact-strategier. Denna kategori kallas ibland för ”mörkgrön”.

Hållbara investeringar

Vad innebär hållbara investeringar?

Hållbara investeringar handlar om att investera för att skapa långsiktigt god avkastning samtidigt som man bidrar till en mer hållbar framtid. Denna typ av investeringar är främst fokuserade kring förbättring av miljö, sociala aspekter, samt bolagsstyrning (Environmental, Social, Corporate Governance - ESG). En drivkraft bakom denna typ av investering är ett flertal globala mål som satts upp, bl.a. FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Fördelar

Fördelar med att investera i miljövänliga fonder

Det finns ett flertal fördelar med att investera i miljövänliga fonder, nedan listas ett urval av dessa.

 • Vara med och påverka: Genom att investera i miljövänliga fonder bidrar man till kapitalförsörjningen för bolag som är verksamma inom den gröna omställningen eller vars verksamhet bidrar till att nå uppsatta hållbarhetsmål.
 • Investera i en megatrend: Gröna fonder investerar i de bolag som driver transformationen till en grön värld. Genom att investera i dessa fonder är man exponerad mot denna trend.

Som med alla investeringar finns det även risker med att investera i miljövänliga fonder. Du kan som investerare förlora delar eller hela ditt kapital. Mer information om risker för respektive fond hittar du i fondens faktablad.

Varför investera?
Varför investera?

Varför investera i hållbara fonder med AuAg fonder?

 • AuAg Fonder främjar hållbarhet i samtliga fonder och är klassade enligt artikel 8 i SFDR. Hållbarhet är ett viktigt område, och det är särskilt viktigt när man jobbar med bolag som har en stor inverkan på miljön, men samtidigt spelar en viktig roll i den gröna transformationen. Läs mer om AuAg Fonder's hållbarhetsarbete här.
 • AuAg investerar i grön teknologi genom fonden AuAg Precious Green. Fonden utmanar den traditionella 60/40 portföljen och ersätter aktiedelen med bolag inom green tech och investerar räntedelen i guldrelaterade innehav. Inom grön teknologi investerar fonden i bolag inom grön kraft, grön energi, grön effektivitet och gröna råvaror.
 • Investeringar i grön teknik fonder ger exponering mot omställningen från fossila bränslen till alternativa gröna energikällor, vilket är en nödvändighet för att nå uppsatta klimatmål. Genom att investera i en grön teknik fond som AuAg Precious Green ges en unik exponering till denna omställning samtidigt som aktierisken balanseras med guld, vars samvariation är låg till aktiemarknaden och som gynnas i tider av monetär inflation.
 • AuAg Fonder investerar i bolag verksamma inom grön kraft och energi samt i de råvaror som behövs för denna omställning. Investeringar i miljövänliga fonder 2021 gav god avkastning, och om man tror på megatrenden “Transformationen till en grön värld”, är det sannolikt att denna långsiktiga trend kommer fortsätta kommande år och årtionden.
AuAg's Process för Hållbarhet
AuAg Graphic