Kontakt
sv

Hållbara Investeringar

Definitioner

Vad är hållbara investeringar och fonder?

Hållbara investeringar handlar om att investera för att skapa långsiktigt god avkastning samtidigt som man bidrar till en mer hållbar framtid. Denna typ av investeringar är främst fokuserade kring förbättring av miljö, sociala aspekter, samt bolagsstyrning (Environmental, Social, Corporate Governance - ESG). En drivkraft bakom denna typ av investering är ett flertal globala mål som etablerats, bland annat FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

En av de vanligaste typerna av hållbara investeringar är hållbara fonder. Hållbara fonder kan investera i en rad olika tillgångar, inklusive aktier, obligationer och fastigheter, men de har gemensamt att de försöker undvika investeringar i företag och industrier som har en negativ påverkan på miljö och samhälle, såsom fossila bränslen, vapen eller tobak. De flesta fonderna har en hållbarhetspolicy där de förklarar inriktningen på fonden med fokus på hållbarhet. Där förklaras bland annat vad fonden avser att investera i, men även vad den inte investerar i.

Klassificering

Olika typer av hållbara fonder

Definitionen av vad som är en hållbar investering har länge varit otydlig, och därför har EU tagit fram en ny förordning (SFDR) för att klassificera denna typ av investeringar. Detta kommer att göra det lättare för investerare att förstå och jämföra olika typer av hållbara investeringsalternativ.

EUs taxonomi (SFDR) klassificerar fonder baserat på vilket hållbarhetsmål den har. Hållbara fonder faller inom tre kategorier:

Artikel 9 – Mörkgröna fonder med hållbarhet som mål: För fonder som tydligt siktar på hållbara investeringar finns ytterligare förpliktelser, inklusive val av lämpliga index. Exakt vad som kvalificerar som en hållbar investering och de gränsvärden som gäller är inte helt klart utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget. Det är sannolikt att framtida krav kan inkludera en minimumandel av fondens tillgångar som måste uppfylla EU:s taxonomikrav eller andra kvantifierbara inverkansstrategier. Denna typ av fonder betecknas ibland som "mörkgröna".

Artikel 8 – Ljusgröna fonder som främjar hållbara och sociala egenskaper: Om en fond har som mål att stärka miljövänliga eller sociala kvaliteter, finns specifika krav på den information som bör finnas i fondens prospekt. Det bör tydligt framgå hur dessa miljö- eller sociala mål uppfylls. Om ett index används som riktmärke, ska information om dess överensstämmelse med dessa kvaliteter också finnas med, samt var man kan finna metoden för indexberäkningen. Fonder av detta slag refereras ofta till som "ljusgröna” fonder.

Artikel 6 – Gråa fonder som integrerar hållbarhetsrisker: Fondens förvaltare kan antingen redogöra för hur hållbarhetsrisker inkluderas i beslutsprocessen och hur dessa risker tros påverka fondens avkastning, eller välja att inte göra det. Om valet faller på att inte ge någon information, ska en förklaring till detta val lämnas. Dessa fonder benämns som “gråa”.

Fördelar

Fördelar med att investera i hållbara fonder

Det finns ett flertal fördelar med att investera i miljövänliga fonder, nedan listas ett urval av dessa.

  • Bidra till en bättre värld: Genom att investera i miljövänliga fonder bidrar man till kapitalförsörjningen för bolag som är verksamma inom den gröna omställningen eller vars verksamhet bidrar till att nå uppsatta hållbarhetsmål.

  • Investera i en megatrend: Gröna fonder investerar i de bolag som driver transformationen till en grön värld. Genom att investera i dessa fonder är man exponerad mot denna trend.

Som med alla investeringar finns det även risker med att investera i miljövänliga fonder. Du kan som investerare förlora delar eller hela ditt kapital. Mer information om risker för respektive fond hittar du i fondens faktablad.

Investera i hållbara fonder

Hur investerar man i hållbara fonder?

Tack vare EU:s nya taxonomi har det blivit enklare för investerare att hitta hållbara investeringsfonder. Alla fonder måste klassificeras som artikel 6, 8 eller 9, som beskrivet ovan, och genom att förstå skillnaden mellan dessa klasser kan en investerare hitta en fond som uppfyller deras krav.

Fondplattformar erbjuder ofta ett utbud av hållbara investeringsfonder, även kända som ESG-investeringsfonder, som visar hållbarhetsbetyg enligt EU:s taxonomi och andra betygsinstitut som Morningstar. Det finns också börshandlade hållbara investeringsfonder (ETF:er) med ett explicit fokus på hållbarhet, som vanligtvis spårar ett index över hållbara investeringar.

Så här hittar du hållbara fonder på din fondplattform:

  1. Gå till fondlistan på din fondplattform.

  2. Använd filtret för att hitta hållbara fonder.

  3. Om det inte finns något filter kan du gå in på den specifika fonden och läsa igenom fondens dokumentation för att se hur fonden är klassificerad med avseende på SFDR.

Varför AuAg?
Varför AuAg?

Varför investera i hållbara fonder med AuAg Fonder?

  • AuAg Fonder främjar hållbarhet i samtliga fonder och är klassade enligt artikel 8 i SFDR: Hållbarhet är ett viktigt område, och det är särskilt viktigt när man jobbar med bolag som har en stor inverkan på miljön, men samtidigt spelar en viktig roll i den gröna transformationen. Läs mer om AuAg Fonders hållbarhetsarbete.

  • AuAg investerar i grön teknologi genom fonden AuAg Precious Green: Fonden utmanar den traditionella 60/40 portföljen och ersätter aktiedelen med bolag inom green tech och investerar räntedelen i guldrelaterade innehav. Inom grön teknologi investerar fonden i bolag inom grön kraft, grön energi, grön effektivitet och gröna råvaror. Investeringar i gröna teknikfonder ger exponering mot omställningen från fossila bränslen till alternativa gröna energikällor, vilket är en nödvändighet för att nå uppsatta klimatmål. Genom att investera i en grön teknikfond som AuAg Precious Green ges en unik exponering till denna omställning samtidigt som aktierisken balanseras med guld, vars samvariation är låg till aktiemarknaden och som gynnas i tider av monetär inflation.

  • AuAg Fonder investerar i bolag verksamma inom grön kraft och energi samt i de råvaror som behövs för denna omställning: Investeringar i miljövänliga fonder 2021 gav god avkastning, och om man tror på megatrenden “Transformationen till en grön värld”, är det sannolikt att denna långsiktiga trend kommer fortsätta kommande år och årtionden.

AuAg's Process för Hållbarhet
AuAg Graphic