Contact
no

Grønne fond

Grønne fond

Grønne fond

Hovedpunkter:

  • Gir eksponering for den grønne overgangen
  • Fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper
  • Europa er en pådriver for bærekraftige investeringer.

For en bærekraftig verden

Se investeringene vokse – uten dårlig samvittighet overfor neste generasjon. Ved å investere i grønne fond bidrar du til å fremskynde den grønne omstillingen, en overgang som fortsatt bare er i startfasen. I denne artikkelen forklarer vi i AuAg Funds hva et grønt fond betyr og hva som er argumentene for å investere bærekraftig.

Om grønne fond

Hvorfor investere i grønne fond?

Det er flere fordeler med å investere i grønne fond. Et utvalg av disse er listet opp nedenfor.

  • Være med å påvirke. Ved å investere i et grønt fond bidrar du til kapitalforsyningen til selskaper som er aktive i den grønne omstillingen eller hvis drift bidrar til å nå fastsatte bærekraftsmål.
  • Investere med god samvittighet. Grønne investeringer gir synergieffekter og gjør det mulig å skape en bedre verden både for denne og fremtidige generasjoner.
  • Stort potensial for avkastning. Grønne fond investerer i de selskapene som driver overgangen til en grønn verden. Ved å investere i disse fondene er du med på en global megatrend som vil fortsette i mange år fremover. Å være med på en slik trend kan gi god avkastning.

Hva er et grønt fond?

Et grønt fond er et aksjefond eller annet investeringsinstrument som kun investerer i selskaper som bidrar til positiv endring knyttet til sosiale og miljømessige faktorer. Fondet kan investere i ulike sektorer, som fornybar energi, energieffektivitet, bærekraftig transport og avfallshåndtering. Verdt å nevne er at et grønt fond ikke trenger å være et fond som investerer i grønn teknologi. Les om forskjellene mellom grønne fond og grønne teknologifond.

Det finnes ulike typer grønne fond. Mer informasjon om fondsklassifisering finner du lenger ned på siden.

Europa er en pådriver for bærekraftige investeringer

Grønne fond har blitt stadig mer populært de siste årene, og på EU-nivå rettes kapitalstrømmer aktivt mot bærekraftige fond gjennom den nye offentliggjøringsforordningen (SFDR – Sustainable Fincance Disclosure Regulation). Ifølge Morningstars globale rapport om bærekraftige fondsstrømmer for fjerde kvartal 2022 fortsetter Europa å lede an innen globale bærekraftige investeringer. Den største andelen av nye investeringer fant sted i Europa, som sto for hele 83 %   – av globale bærekraftige fondsmidler ved utgangen av 2022.

Lønnsomhet

Er bærekraft lønnsomt?

Bærekraft har ikke bare positiv effekt på miljøet og menneskeheten, det kan også øke trivselen og gi god avkastning. Ved å investere i grønne fond får bedrifter innen for eksempel grønn teknologi økonomiske muskler til å utvikle og produsere teknologi som muliggjør en bærekraftig omstilling. Denne teknologien har potensial til å forbedre levekårene til mennesker over hele verden gjennom bedre avfallshåndtering, renere luft og sikrere energiforsyning.

Det å vite at investeringen din gjør godt for både miljøet og samfunnet kan også føre til at du føler deg lettere til sinns og gi en følelse av kontroll og økt tro på fremtiden. En bærekraftig investering trenger heller ikke å bety å ofre avkastning – faktum er at da Morningstar 2020 analyserte hvordan nesten 5000 fond presterte over en tiårsperiode, viste det seg at flertallet av de bærekraftige fondene presterte bedre enn de tradisjonelle fondene. En Harvard-studie viser også at selskaper som frivillig har tatt i bruk bærekraftsprinsipper, har bedre avkastning på aksjemarkedet enn selskaper som ikke har gjort det.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, men vi i AuAg Funds (sammen med mange andre) er overbevist om at grønne fond har en lys fremtid.
Flere enn før valgte bærekraftige investeringer og investering i grønne fond i 2022, og skal man tro megatrenden «Transformation to a green world», er det sannsynlig at denne langsiktige trenden vil fortsette i årene og tiårene som kommer.

Om AuAg

AuAg Funds – en del av løsningen

AuAg Funds ble stiftet i 2019. Siden den gang har vi lansert fond som bidrar til en mer bærekraftig verden ved å investere i det grunnleggende som kreves for å takle den grønne omstillingen og nøye utvalgte selskaper som er en del av løsningen. Ved å investere i selskapene som er «best-in-class», ekskludere de som henger etter og belønne selskaper som jobber for å bli mer bærekraftige, kan vi skape en enda større nettoeffekt for verden.

Vårt grønneste fond så langt

Fondet vårt AuAg Precious Green har grønn energi som delstrategi, men det er ikke et rent grønt energifond. Fondet investerer i selskaper innen fornybar energiproduksjon og grønn teknologi. AuAg Precious Green er også mye mer enn et vanlig grønt teknologifond. Fondet utfordrer det tradisjonelle 60/40-forholdet og erstatter aksjedelen (60 %) med selskaper innen grønn kraft, grønn energi, grønn effektivitet og grønne metaller (f.eks. kobber og litium).

Den tradisjonelle rentedelen (40 %) er i stedet investert i fysiske edle metaller med hovedvekt på gull. Gull har lav samvariasjon med det brede aksjemarkedet og fungerer dermed som en effektiv beskyttelse og diversifisering av porteføljen.

For mange fond, og ikke bare grønne fond, var 2022 et år med røde tall – bortsett fra AuAg Precious Green. Den unike kombinasjonen av grønn teknologi og gull viste seg å være vellykket, og fondet var ett av ti fond som ga høyest avkastning i Sverige i 2022 ifølge Morningstar.

AuAg tilbyr disse fondene:

AuAg Precious Green – investerer i grønne selskaper og fysiske edle metaller
AuAg Essential Metals – investerer i selskaper som utvinner og behandler essensielle metaller som er avgjørende for vår grønne og høyteknologiske fremtid
AuAg Gold Mining – investerer i gullgruveselskaper
AuAg Silver Bullet – investerer i sølvgruveselskaper

Hvorfor investere i bærekraftige fond med AuAg Funds?

Våre fond er klassifisert i henhold til artikkel 8 i Disclosure Regulation (SFDR), som betyr at de fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper. Les mer om vårt arbeid innen bærekraft.
Fondene våre er sammensatt både for å gi eksponering mot den grønne omstillingen og for å gi en godt diversifisert portefølje. Gjennom oss kan du investere i gruveselskapene som produserer råvarer som sølv, gull og andre elementer.
Våre fond er en del av løsningen. Det er ikke mulig å nå klimamålene uten gruveselskapene fordi de er avgjørende for å hente ut de grunnleggende elementene som kreves for den grønne omstillingen. I tillegg står gruveselskapene for en betydelig del av verdens karbondioksidutslipp. Ved kun å investere i gruveselskapene med høyest ESG-rating, og som dermed anses som de mest bærekraftige, kan vi skape en enda større nettoeffekt for verden.

Fondstyper

Ulike typer grønne fond

På EU-nivå er offentliggjøringsforordningen utarbeidet for å klargjøre hva et bærekraftig fond egentlig er. Offentliggjøringsforordningen innebærer at enkelte typer aktører i finansmarkedet er forpliktet til å publisere bærekraftsinformasjon på sine nettsider og gi informasjon om bærekraft, slik at investorene lettere kan vite hvor bærekraftig en investering er.

Det overordnede formålet med SFDR er å klargjøre hvor bærekraftig en investering er. Man ønsker også å motvirke såkalt grønnvasking og styre kapitalstrømmer til mer bærekraftige investeringer. Forordningen innebærer et par grenser som finansnæringen vil måtte forholde seg til i fremtiden. Det er også utviklet en fondsklassifisering der grønne fond er definert.

Klassifisering
Klassifisering

Fondsklassifisering

SFDR krever at fond klassifiseres iht. enten artikkel 6, 8 eller 9. Nedenfor er en kort beskrivelse av de forskjellige klassene.

Artikkel 6 – Integrerer bærekraftsrisikoer

Fond i denne kategorien kan velge å gi informasjon om hvordan bærekraftsrisikoer er integrert og forventes å påvirke fondets avkastning eller ikke å gjøre det. Hvis du velger å ikke gi informasjon, må du forklare hvorfor du ikke gjør det. Denne kategorien blir også referert til som «grå».

Artikkel 8 – Fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper

Når et fond fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, stilles det krav til informasjonen som skal gis i informasjonsbrosjyren. Informasjonen skal inneholde informasjon om hvordan de miljømessige eller sosiale egenskapene oppnås. Dersom en indeks er valgt som referanseverdi, skal det gis informasjon om denne indeksens forenlighet med disse egenskapene og man skal angi hvilken metode som er brukt ved beregning av indeksen og hvor man kan finne opplysninger om denne. Disse fondene kalles vanligvis lysegrønne fond og er en bred kategori.

Artikkel 9 – Bærekraftige investeringer er målet

Når det gjelder fond som har bærekraftig investering som mål stilles det ytterligere krav, bl.a. når det kommer til indeksvalg. Hva som skal tolkes som å ha bærekraftige investeringer som mål og hvilke grenseverdier som i så fall gjelder, er vanskelig å finne ut med den informasjonen som er tilgjengelig i dag. Det er sannsynlig at den kan inneholde krav om at en minimumsandel av fondet skal oppfylle kravene i EUs taksonomi eller på annen måte ha målbare effektstrategier. Denne kategorien grønne fond kalles noen ganger «mørkegrønn».

AuAg Graphic