Contact
no

Hvorfor investere i edle metaller?

Summary

Dyrebare metaller:

 • har både industrielle og monetære egenskaper
 • er uerstattelige i produksjonen av enhver teknologi
 • er en eiendel som øker den risikojusterte avkastningen i en portefølje
 • har historisk sett beskyttet mot inflasjon over en lang tidshorisont
 • er en begrenset ressurs som forventes å bli stadig mer sjelden i fremtiden

Definisjonen på et edelt metall er metaller som har lav reaktivitet med andre stoffer, det vil si at de viser stor motstand mot kjemisk påvirkning fra omgivelsene. Edelmetaller har generelt et høyere smeltepunkt enn andre metaller.

Investering i edle metaller er en god måte å diversifisere porteføljen din på og har historisk vist seg å gi god beskyttelse mot inflasjon og markedsusikkerhet.

Følgende regnes som edelmetaller:

 • Gull
 • Sølv
 • Platina
 • Palladium
 • Iridium
 • Rhodium
 • Rutenium
Hvorfor investere

Hvorfor investere i edle metaller?

Edelmetaller regnes som noen av verdens mest verdifulle varer og kan brukes som industriråvare eller som investering. For eksempel brukes gullreserver av sentralbanker i mange land som sikkerhet fordi gullreserver anses å bidra til å sikre og stabilisere landenes respektive valutaer.

Ønsker du å kjøpe edle metaller uten å måtte håndtere store mengder gullbarrer eller smykker, er fond som investerer i selskaper som utvinner edle metaller et alternativ. Eksempler på slike fond er AuAg Silver Bullet, AuAg Gold Mining ETF og AuAg Precious Green.

Syv grunner til å investere i edle metaller

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, men vi i AuAg Funds (sammen med mange andre) tror at edle metaller har en lys fremtid og ser flere grunner til å investere i edle metaller.

Inflasjonsbeskyttelse

Edelmetaller, først og fremst gull, har historisk vist seg å gi god beskyttelse mot inflasjon på lang sikt fordi prisen på gull har en tendens til å stige når inflasjonen stiger. Egentlig er det ikke gullprisen som går opp, men verdien av alle fiat-valutaer som går ned når inflasjonen øker. Prisen på gull reflekteres av mengden gjeld og kreditt i det finansielle systemet. Ved å investere i edle metaller som gull kan du bevare kjøpekraften din og dermed kompensere for verdifallet til andre eiendeler.

Virkelig verdi

Edelmetaller har en egenverdi i motsetning til verdipapirer som har en pålydende verdi. De settes dermed ikke i forhold til noe annet eller tar hensyn til inflasjon.

Porteføljebeskyttelse

Edelmetaller har en lav langsiktig korrelasjon med eiendeler som aksjer og renter. Dette har historisk hjulpet porteføljer som inneholder edle metaller som gull og sølv, til å gi avkastning selv i turbulente og usikre tider i markedet.

Prisen på gull gikk ned mellom 2012–2015 og steg deretter jevnt ー under pandemien nådde gullprisen nye høyder da investorer valgte å investere i gull.

Høy etterspørsel

De ulike edle metallene har flere bruksområder og er dermed etterspurt av ulike aktører. Gull er etterspurt av smykkeindustrien, investorer og sentralbanker, og til dels også i industrien. Sølv, palladium og platina er også etterspurt av både industri generelt og smykkeindustrien. Den høye etterspørselen fra flere bransjer gjør det sannsynlig at edle metaller vil være etterspurt uavhengig av høykonjunktur.

Gode ​​tider

Mens edle metaller som gull har en tendens til å prestere godt i usikre tider, gjelder det motsatte for edle metaller som platina, palladium og sølv. Platina, palladium og sølv er mer utbredt i industrien, og prisen på disse edle metallene har en tendens til å falle under lavkonjunkturer på grunn av at færre varer produseres. Derfor kan det være en god idé å investere i ulike edle metaller.

Diversifisering

Edelmetaller diversifiserer porteføljen fordi gull har en lav korrelasjon med det brede aksjemarkedet. Det bidrar til høyere risikojustert avkastning i en portefølje som hovedsakelig består av aksjer og renter.

Begrenset ressurs

Investering i edle metaller anses som et godt valg fordi edle metaller er en begrenset ressurs og tilgangen på jordens begrensede ressurser stadig synker. Når tilbudet avtar, øker etterspørselen, noe som gjør at verdien øker over tid.

Bruksområder

Hva brukes edle metaller til?

Den brede bruken, og et økende antall bruksområder, er en av hovedgrunnene til å investere i edle metaller. Nedenfor kan du lese mer om hvordan metallene brukes i ulike bransjer.

Grønn teknologi

Sølv brukes i produksjonen av solcellepaneler og elbiler ー teknologi som spiller en viktig rolle i den grønne omstillingen. I følge Forbes ble det i 2019 brukt 141 milliarder på utvikling av solenergiteknologi globalt.

Sølv har også antibakterielle egenskaper, noe som gjør det viktig ved for eksempel vannrensing. Platina og palladium er de aktive stoffene i forbrenningsmotorens katalysator som renser luften vår. Metallene i platina-gruppen er også viktige komponenter i produksjonen av hydrogen og brenselceller. Brenselcellene vil også gjøre det mulig å utvikle en ny generasjon utslippsfrie kjøretøy.

Luftfartsindustrien

Sølv er en uerstattelig komponent i jetmotorer fordi metallet gir økt styrke, noe som gjør at motorene fungerer optimalt ved høye temperaturer som 1500 grader. Sølv fungerer også som et smøremiddel for å gi en sikkerhetsmargin dersom for eksempel en oljepumpe skulle slutte å virke. Gull brukes i romteknologi, for eksempel de gullbelagte speilene på NASAs Webb-teleskop.

Medisinsk teknologiindustri

Platinabaserte metallkomplekser kan brukes som et verktøy i moderne medisin for å behandle ulike former for kreft. Et eksempel er målrettet kreftbehandling der cellegift administreres via nanopartikler av gull, platina og jern som ødelegger kreftceller uten å skade friske celler. Det kreves mer forskning, men det er et potensial for at behandling med edle metaller kan bli et skånsommere alternativ til tradisjonell kjemoterapi, som i dag kan gi alvorlige bivirkninger. Gull brukes også til fremstilling av strålebeskyttelse.

Bilindustrien

Metaller i platinafamilien, som platina og palladium, brukes i produksjonen av katalysatorer for bensin- og dieseldrevne biler. Sølv er en viktig del av produksjonen av elbiler fordi over 50 bildeler i en moderne elbil krever sølv. Som metallet med best ledningsevne av elektrisitet og varme, brukes sølv for eksempel i knapper hvor man ønsker rask respons, og også i frontruten for raskt å varme opp og smelte vekk frost. Gull brukes også i bilproduksjon i for eksempel kretskort og kontakter.

Kommunikasjon

Edelmetaller bringer mennesker sammen. Både sølv og gull brukes i kommunikasjonsteknologi som mobiltelefoner. Sølv er også en nødvendig del av utvidelsen av 5G-nettet. Gull brukes også til produksjon av datamaskiner.

Produksjon av smykker

I 2021 ble to tredjedeler av alt tilgjengelig gull brukt i smykkeindustrien, og slik har det vært siden 2013. I 2021 var smykkeindustrien den tredje største brukeren av tilgjengelig sølv. Platina brukes også ofte til smykker.

Hvordan investere

Hvordan investere i edle metaller?

Som privatperson kan du kjøpe edle metaller ved for eksempel å kjøpe barrer av gull, sølv eller platina. Ulempen med å kjøpe edle metaller i fysisk form er at investeringen krever trygg oppbevaring i bankboks og at salg av barrene kan være en mer tungvint prosess. Et alternativ til edelt metall i form av barrer er å investere i edle metaller via fond som består av selskaper som utvinner edle metaller, eller fond som investerer i fysisk gull, sølv eller platina.

Tre måter å investere i edle metaller på via AuAg

AuAg tilbyr fond bestående av gullgruveselskaper eller sølvgruveselskaper, alternativt en kombinasjon av fysiske edle metaller og selskaper som produserer produkter for grønn teknologi. Du kan kjøpe edle metaller ved å investere i våre fond.

Edelmetaller har historisk vært gode å eie i perioder med høy pengevekst, men spiller også en avgjørende rolle i produksjonen av fremtidige teknologier. Vi tror at edelmetallfond har en lovende fremtid, og derfor gir AuAg både individuelle og profesjonelle investorer muligheten til å investere i edle metaller gjennom fond. Fondene er forskjellige basert på bransje, risiko og avkastningspotensial slik at vi kan tilby alternativer uavhengig av porteføljestrategi.

AuAg Gold Mining ETF

ー et børshandlet fond som investerer i 25 gullgruveselskaper. Å investere i gullgruveselskaper gir en løftestang-effekt mot gullprisen og dermed større oppside i et oppadgående marked for gull.

Gruveselskapene i porteføljen er likt vektet med 4 % for på den måten gi større allokering til mellomstore gruveselskaper slik at potensialet for avkastning øker. Fondet rebalanseres hvert kvartal for å sikre at kun de 25 beste selskapene med hensyn til bærekraft (ESG risk rating) er inkludert i fondet.

AuAg Silver Bullet

ー et aktivt forvalted aksjefond som inneholder 25–30 sølvgruveselskaper. Fondet går også under betegnelsen «Europas mest risikable fond ーhøy volatilitet gir også stort potensial for avkastning». I henhold til fondets overordnede strategi er minst 90 prosent investert i omsettelige verdipapirer og fondsandeler hvis verdiutvikling vurderes å være påvirket av markedsutviklingen for gull og sølv.

AuAg Precious Green:

ー et fond som investerer 60 % i grønne teknologiselskaper og 40 % i fysiske edle metaller med fokus på gull. Blandingsfondet kan sammenlignes med en oppdatert versjon av den klassiske 60/40-porteføljen. I stedet for en bred eksponering mot aksjer, fokuserer fondet på investeringer i grønn teknologi, noe som gir investorer eksponering mot den grønne omstillingen. Fondet investerer blant annet i selskaper som produserer miljøvennlig energi, produkter for energilagring, produkter som reduserer utslipp og gruveselskaper som utvinner vesentlige elementer for produksjon av grønn teknologi.

Fondets resterende 40 % er allokert til fysiske edle metaller, hovedsakelig gull, men også sølv, platina og palladium, i stedet for obligasjoner som er vanlige i en klassisk 60/40-portefølje. Å bytte obligasjoner mot edle metaller viste seg å gi effektiv porteføljebeskyttelse våren 2022 da både aksjer og obligasjoner gikk ned samtidig ー noe som er svært uvanlig.

Timing, Risiko, Bærekraft & Fremtiden til edle metaller

Timing, Risiko, Bærekraft & Fremtiden til edle metaller

Når bør du kjøpe edle metaller?

Det er alltid smart å inkludere edle metaller i en veldiversifisert investeringsportefølje. Ifølge Oxford Economics er den optimale andelen gull i en portefølje 5 % i et 50-års markedsscenario med 2,25 % årlig vekst og 2 % inflasjon. Denne vektingen bør være høyere i et scenario der for eksempel inflasjonen er høyere.

Andelen edle metaller i porteføljen din bør bestemmes av din planlagte investeringshorisont og risikoprofil. Har du en langsiktig plan, er tidspunktet for å kjøpe edle metaller mindre viktig, da prisen historisk sett har gått opp over lengre perioder. Prisen på gull har steget i gjennomsnitt 9,1 % per år siden 2000.

En veletablert strategi for å sikre en god kjøpesum er å investere i edle metaller som en del av din månedlige sparing. Denne strategien fjerner risikoen for å kjøpe når prisene er som høyest.

Er det en trygg investering?

Fondet AuAg Silver Bullet går under betegnelsen «Europas mest risikable fond» fordi både sølv som råstoff og gruveindustrien er svært volatil. Volatilitet i et stigende marked gir mulighet for høy avkastning. Fondet har en høy risikoklasse (7 av 7).

Gull anses som en trygg havn i usikre tider, for eksempel når det er uro i det finansielle systemet eller når det er fare for krig. Gull, som alle eiendeler, kan oppleve krasj fordi det er en veldig likvid eiendel. Imidlertid har prisen en tendens til å komme seg og gå opp raskere enn andre eiendeler etter et krasj / stort fall. Under høykonjunkturer har gullprisen en tendens til å være svakere, men med sin lave korrelasjon til andre eiendeler er den fortsatt en viktig del av en veldiversifisert portefølje. Selv gullgruveselskaper har høy volatilitet, noe som gjør det viktig å spre risikoen ved å eie mange forskjellige gruveselskaper. AuAg Gold Mining ETF investerer derfor i 25 forskjellige gruveselskaper og er et høyrisikofond (risikoklasse 6 av 7).

Fondet AuAg Precious Green investerer både i selskaper innen bærekraftig fremtidsteknologi og i fysiske edle metaller. Fondet er klassifisert av fondsplattformer som et middels risikofond (risikoklasse 5 av 7).

Å kjøpe edle metaller i fysisk form eller som fond er alltid forbundet med risiko ー din strategi og risikotoleranse avgjør hvor mye av kapitalen du ønsker å investere.

Er edle metaller en miljøvennlig investering?

Gruveindustrien har blitt regnet som en av de skitneste næringene med stor miljøpåvirkning, men i dag jobber mange av verdens gruveselskaper hardt for å nå FNs 17 mål for bærekraftig utvikling. Siden metallene er kritiske for å kunne gjennomføre den grønne omstillingen og lage produkter som batterier og solceller, fokuserer AuAg på å investere i de mest bærekraftige gruveselskapene.

Alle våre fond er klassifisert iht. artikkel 8 når det gjelder bærekraft. Her er endringsfremming det viktigste kriteriet for å regnes som bærekraftig. AuAg fører en aktiv dialog med selskapene vi investerer i for å kunne følge det pågående bærekraftsarbeidet og se at målene nås.

Eksempler på hvordan gruveselskaper jobber med bærekraftig utvikling:

 • kobles til strømnettet
 • installerer «microgrids» drevet av solen
 • bruker brenselcellebiler
 • hjelper lokalsamfunn
 • bruker en modernisert prosess for restaurering av området rundt gruven.

Strategisk samarbeid med ledende leverandør av ESG-data

For å sikre at selskapene i fondenes porteføljer jobber etter en tydelig bærekraftsplan, følger vi en veldefinert investeringsprosess som inkluderer et strategisk samarbeid med Sustainalytics. Sustainalytics er en verdensledende leverandør av bærekraftsdata (ESG-data), og sammen med deres data kan vi utarbeide en velfundert analyse av selskapene vi investerer i.

Et godt eksempel er fondet AuAg Gold Mining ETF, som inkluderer de 25 gullgruveselskapene som har best ESG-rating. Fondet rebalanseres hvert kvartal for å sikre at det inneholder selskaper som jobber for å bli mer bærekraftige, selskaper som ligger etter med bærekraftsarbeidet, ekskluderes.

Hvordan ser fremtiden ut for edle metaller?

Mye tyder på at de som velger å investere i edle metaller, har en lys fremtid foran seg, både som følge av den økende pengeveksten i vårt finansielle system, men også fordi industriell etterspørsel etter edle metaller vil øke. Nedenfor vises en illustrasjon av 90 grunnstoffer hvorav 31 er nødvendige for å produsere en vanlig smarttelefon. Illustrasjonen viser også et anslag over hvordan beholdningen av de ulike grunnstoffene vil se ut i fremtiden.

Også kobber, litium og nikkel er eksempler på metaller som vil blistadig mer sjeldne og dermed enda mer verdifulle. Å investere i uedle metaller kan derfor vise seg å være en smart strategi.

Fremtiden til platina

Platinaprisen holdes oppe av oppgang i smykkeindustrien, industriell etterspørsel, høyere utslippskrav for kjøretøy og forsyningsforstyrrelser. Når utslippskravene skjerpes i Europa og Kina, kreves det mer platina i bilenes katalysatorer. Den globale mangelen på halvlederbrikker der platina er en viktig komponent, har ført til at enkelte produsenter har blitt tvunget til å droppe visse funksjoner i noen modeller eller midlertidig stenge enkelte fabrikker.

Eksperter mener at den største trusselen mot platinaprisen er overgangen til batterielektriske kjøretøy, noe som vil redusere etterspørselen etter katalysatorer for biler med forbrenningsmotorer.

Hvis interessen for og etterspørselen etter hydrogenbiler derimot øker, vil også etterspørselen etter platina øke fordi det brukes i brenselceller og i produksjon av miljøvennlig hydrogen.

Ifølge edelmetallhandleren Gold Alliance anslås prisen på platina å stige i nær fremtid ettersom tilgangen på platina er lav og etterspørselen fra bilindustrien og medisinsk teknologiindustri antas å øke. Selv om etterspørselen etter dieselbiler antas å være på vei ned i Europa, forventes det at økt etterspørsel etter lastebiler i USA og Kina vil kompensere for nedgangen.

Fremtiden til sølv

Sølv er den mest brukte varen i verden når det gjelder antall bruk (etter olje). Metallet er en viktig komponent i nesten alt elektronisk utstyr som vi bruker hver dag og er også en uerstattelig del av fremtidens teknologi ー uten sølv vil det være nærmest umulig å utvide 5G-nettet som er nødvendig for å kunne implementere automatisk og elektrifisert transport.

Silver Institute spår at bruken vil øke med 10 prosent innen 2025 på grunn av sølvets rolle i fremtidige teknologier. Sølv antas også å bli stadig mer sjeldent og verdifullt i fremtiden på grunn av den begrensede beholdningen, noe som kan gjøre en sølvinvestering til en lønnsom virksomhet. Etterspørselen etter sølv er spådd å øke, men kan også avta avhengig av om fremtidige teknologiske løsninger som solcellepaneler blir mer effektive og krever mindre sølv.

Fremtiden til gull

Gull har alltid vært et populært metall, spesielt for smykker og investeringer. Verdien av gull bestemmes alltid av markedet, og prisen er mindre følsom for tilbud og etterspørsel fordi en ny gruves tilbud oppveies av mengden gull som allerede er på markedet. Kort oppsummert kan man si at når store samlere selger store mengder gull, faller prisen og når store samlere kjøper, blir gullet raskt kjøpt opp, noe som driver gullprisene opp.

Gullprisene steg til rekordhøye nivåer under covid-19-pandemien i 2020–2021 ($1795 per troy unse, gjennomsnittspris) og da Russland invaderte Ukraina våren 2022, men har siden falt til rundt $1750 per troy unse. Under hendelser som krig har gullprisen en tendens til å stige, men faller vanligvis igjen. På lang sikt er det dannelsen av gjeld og kreditt i det finansielle systemet som styrer prisen på gull. Balansene til verdens sentralbanker har økt betydelig siden finanskrisen i 2008, som også førte til at gullprisen steg. Å investere i edle metaller som gull anses som en god investering over en lengre tidshorisont.

*Gjør alltid undersøkelser i forkant før du kjøper edle metaller og invester aldri mer enn du har råd til å tape.

FAQ
1
Hvilke metaller regnes som edle metaller?

Edle metaller inkluderer gull, sølv og metaller i platinafamilien som platina, palladium og iridium. Å kjøpe edle metaller i fysisk form kan være tungvint, så et godt alternativ er å kjøpe fond som investerer i gruveselskaper som utvinner edle metaller.

AuAg Graphic