Contact
no

Investering i litium

Investering i litium

Investering i litium

Hovedpunkter:

 • gir eksponering for den grønne overgangen
 • avgjørende i produksjonen av produkter innen grønn teknologi
 • etterspørselen forventes å øke i årene som kommer
 • diversifiserer investeringsporteføljen.

Litium er et av flere metaller som er essensielle for den grønne omstillingen. Metallet er en viktig komponent i elbiler, og med den pågående elektrifiseringen av samfunnet vil etterspørselen etter litium fortsette å øke. Muligheten for å investere i metaller som forbedrer hverdagen for fremtidige generasjoner og som også diversifiserer investeringsporteføljen, gjør det interessant å investere i litium. Du kan investere i metallet via våre fond AuAg Essential Metals og AuAg Precious Green.

Litium tilhører gruppen av jordalkalimetaller og har mange bruksområder. For eksempel har den god elektrisk ledningsevne og kombineres lett med andre metaller. Metallets egenskaper gir batterier høy energitetthet og lengre holdbarhet enn forgjengerne. Litiumholdige batterier er den vanligste typen batterier som er laget av metallet og brukes i f.eks. mobiltelefoner, datamaskiner og elbiler.

Investeringsstrategi

Litium som en del av investeringsstrategien

Å investere i råvarene som kreves for å skape en grønn fremtid kan være en god strategi for å diversifisere en portefølje av tradisjonelle eiendeler fordi litium har lav korrelasjon med det brede aksjemarkedet. Investeringer i råvarer som metaller gir også en viss beskyttelse mot pengevekst. Ved å eie råvaren direkte, eller selskapene som utvinner råvaren, kan man få ren eksponering mot en fremtidig prisstigning på råvaren. Investering i litium kan også være et godt supplement til å investere i edle metaller.

Teknologimetallene blir stadig mer aktuelle og omtalt etter hvert som flere og flere innser at vi ikke kan gjennomføre den grønne omstillingen uten dem. Tilvirkning av produkter som batterier, solceller, vindturbiner og elbiler er muliggjort av metaller som litium, neodym, kobolt, etc. Mange av disse produktene er avgjørende for å nå de globale klimamålene som vi jobber sammen for å nå.

Mens vi ser en fremtid hvor vi vil trenge flere av disse essensielle metallene, har vi flere andre miljøfaktorer å ta hensyn til. Geopolitiske bekymringer i form av krig og sanksjoner gjør at land må sikre sin forsyning av metaller. For eksempel produserer Kina et flertall av verdens sjeldne jordarter og Russland en betydelig andel nikkel og edle metaller. Dette gir «metallrike» land som Sverige och Norge muligheten til å være en del av løsningen da vi har alle forutsetninger som kreves for å starte nye gruver og utvinne metallene vi trenger.

Invester i litium
Invester i litium

Spre risikoen med litium – invester i metallfond

Ved å investere i litium via for eksempel et fond som er eksponert mot selskaper som utvinner metallet, kan investoren ta del i den grønne omstillingen. Litiumfond gir diversifisert eksponering mot litium gjennom investeringer i gruveselskaper som driver med utvinning av metallet. Fond som har til hensikt å investere i litium er vanligvis aktivt forvaltede fond som lar investorer investere i fondsandeler for å få bred eksponering mot litiumindustrien.

Hvordan investere

Hvordan investere i litium?

Råvarer handles ofte gjennom CFD-handel, det vil si ved å spekulere i prisendringer. Litium er imidlertid et unntak som ikke finnes i råvaremarkedet. For å allokere porteføljen mot litium, kan du i stedet investere i:

 • Aksjer: Invester i litium ved å kjøpe aksjer i selskapene som utvinner varen.
 • Fond: Invester i litium gjennom et fond som gir eksponering direkte mot råvaren, eller selskapene som utvinner råvaren. Det finnes ulike typer fond. Når du investerer i et fond, betaler du et gebyr for at en ekspert (fondsforvalter) skal velge underliggende aktiva. Det finnes to typer fond:
  • Aktivt forvaltede fond: Innebærer at en ekspert vurderer beholdningen og rebalanserer med jevne mellomrom.
  • Børshandlet fond: En sammensetning av verdipapirer som følger en indeks og handles som en aksje.
Hvorfor investere

Hvorfor investere i litium med AuAg Funds?

AuAg Funds har eksistert siden 2019, og vi investerer i de to megatrendene «den grønne omstillingen» og «monetær inflasjon». Vi er overbevist om at metaller og grunnstoffer er avgjørende i overgangen til en bærekraftig verden, og vi ønsker å være en del av løsningen. Derfor investerer vi i selskaper som har en god portefølje av gruver – gruver som utvinner en høy andel litium og som også er best i klassen i sitt bærekraftsarbeid.

Sikker tilgang

På grunn av den geopolitiske uroen og trenden med deglobalisering, har flere innsett viktigheten av å investere i litium for å sikre tilgang til nødvendige råvarer nærmere hjemmet. Gjennom vårt fond AuAg Essential Metals investerer du i svenske gruveselskaper som Boliden og SSAB.

Skap større nettoeffekt

Metaller som litium er en forutsetning for den grønne omstillingen, men samtidig står gruveindustrien for en betydelig del av de miljøskadelige utslippene. Ved å investere i de selskapene som har kommet lengst i sitt bærekraftsarbeid, ekskludere de som henger etter og belønne de som jobber for å bli mer bærekraftige, kan vi skape en enda større nettoeffekt for verden. For å sikre at gruvene er bærekraftige, velger vi gruveselskapene med høyest ESG-risikovurdering.

Gruvene vi investerer i er topp moderne, og mange av gruvene har egne solcelleparker, bruker solcelledrevne «microgrids» og brenselcellebiler. I tillegg brukes autonome kjøretøy i gruvene så mye som mulig for å minimere helserisikoen til de ansatte.

Fordeler

Fordeler med å investere i litium

Det er flere fordeler ved å investere i en vare som litium, noen av dem er at en investor får:

 • eksponering mot en råvare som fører til diversifisering i porteføljen
 • muligheten til å investere i overgangen til en grønn verden, hvor etterspørselen etter litium forventes å øke etter hvert som vi beveger oss mot et mer elektrifisert samfunn
 • muligheten til å være med og bidra til en bedre verden for både medmennesker og fremtidige generasjoner

Litium er et av metallene der det er større etterspørsel enn volum som produseres hvert år ifølge IMF. Litium et kritisk metall for å lage f.eks. batterier til elbiler.

Ifølge Sveriges geologiske undersøkelse, SGU, ble 23 % av alt litium brukt til batterier i 2010. I 2021 ble 74 % av alt litium brukt til batterier – en etterspørsel som forventes å øke i årene som kommer. De fleste av de store bilprodusentene planlegger å fase ut produksjonen av tradisjonelle forbrenningsmotorer og gå helt over til elektrisk kjøring. For å produsere en elbil i dag kreves det ca 8,9 kg litium.

Fordeler

Fordeler med å investere i litium

Det er flere fordeler ved å investere i en vare som litium, noen av dem er at en investor får:

 • eksponering mot en råvare som fører til diversifisering i porteføljen
 • muligheten til å investere i overgangen til en grønn verden, hvor etterspørselen etter litium forventes å øke etter hvert som vi beveger oss mot et mer elektrifisert samfunn
 • muligheten til å være med og bidra til en bedre verden for både medmennesker og fremtidige generasjoner

Litium er et av metallene der det er større etterspørsel enn volum som produseres hvert år ifølge IMF. Litium et kritisk metall for å lage f.eks. batterier til elbiler.

Ifølge Sveriges geologiske undersøkelse, SGU, ble 23 % av alt litium brukt til batterier i 2010. I 2021 ble 74 % av alt litium brukt til batterier – en etterspørsel som forventes å øke i årene som kommer. De fleste av de store bilprodusentene planlegger å fase ut produksjonen av tradisjonelle forbrenningsmotorer og gå helt over til elektrisk kjøring. For å produsere en elbil i dag kreves det ca 8,9 kg litium.

FAQ

1
Hvilke land produserer mest litium?

Australia, Chile og Kina er de største produsentene av litium. Portugal har Europas største litiumreserver. Du kan investere i litium gjennom for eksempel fondene AuAg Precious Green og AuAg Essential Metals.

AuAg Graphic