Contact
no

Investering i gull og gullfond ー hvorfor investere i gull

Om gull

Om gull: det viktigste

 • Gull har både industrielle og monetære egenskaper
 • Gull er et uerstattelig metall for ny teknologi
 • Gull anses som en trygg investering i usikre tider
 • Gull fungerer som en inflasjonssikring
 • Gull i fysisk form kan være en god investering, men krever både sikker oppbevaring og håndtering.
Våre gullfond

Invester i gull i dag med AuAg

I tider med høy usikkerhet har gullprisen en tendens til å stige. En måte å investere i gull på er å kjøpe aksjer i de selskapene som produserer metallet. Med AuAg Funds kan du investere i gull ved å kjøpe fond som gir eksponering mot gruveselskapene som utvinner gull, eller velger en kombinasjon av grønn teknologi og fysisk gull. På denne måten får du en risikojustert portefølje ーsom er designet for å prestere i alle markedssykluser. Hos oss kan du investere i gull gjennom produktene AuAg Gold Mining ETF og AuAg Precious Green.

AuAg Gold Mining

AuAg Gold Mining består av gullgruveselskaper og er designet for å overgå rivaliserende fond i en oppadgående trend for gull. Fondet består av 25 likt vektede selskaper, hver med en vekt på 4 %, noe som gir mer allokering til mellomstore gruveselskaper. Dette gir igjen et høyere avkastningspotensial. Fondet har også en aktiv ESG-screening og investerer dermed i de 25 selskapene som produserer gull på den mest bærekraftige måten.

Grønt gull

På den ene siden er gull et uerstattelig metall i produksjonen av fremtidens teknologi. På den annen side er metallutvinning en av de mest miljøskadelige næringene.
AuAg har derfor valgt primært å investere i gullgruveselskaper med god ESG-risikovurdering (Environmental, Social and Governance). På denne måten belønner vi de beste gullgruveselskapene, vi fremmer selskapene som jobber for å bli mer bærekraftige og ekskluderer selskapene som henger etter med bærekraftsarbeidet.

AuAg Precious Green

AuAg Precious Green består 60 % av selskaper som lager produkter for grønn teknologi (f.eks. solceller og batterier) og gruveselskaper som utvinner kobber, litium og sjeldne jordmetaller. De resterende 40 % er allokert til fysiske edle metaller med fokus på gull via børshandlede råvarer (ETC).

Hvorfor investere

Hvorfor investere i gull?

Gull bør være en del av enhver investeringsportefølje. Gulls lave korrelasjon med det brede aksjemarkedet bidrar til høyere risikojustert avkastning i en portefølje som i stor grad består av aksjer og obligasjoner. Historisk har gull også fungert som en effektiv porteføljesikring, både mot usikkerhet/volatilitet i markedet og som en sikring mot inflasjon. For en investor som ønsker å diversifisere og inflasjonssikre sin portefølje, er gull dermed en interessant ressurs å investere i. Investering i gull gir eksponering mot en verdibevarende eiendel som historisk sett har prestert godt i tider med høy pengeinflasjon og når det er bekymring i finansmarkedene.

Hvorfor investere i gullgruveselskaper?

Gullgruveselskaper gir en belånt eksponering mot gull. Gruveselskapet har en tendens til å tjene mer når prisen på gull går opp, og mindre når prisen går ned. Investorer kan få råvareeksponering ved å kjøpe disse aksjene fordi aksjekursen til gruveselskaper er avhengig av prisen på gull. Investeringer i gruveselskaper genererer også utbytte i motsetning til å kjøpe gullbarrer eller smykker.

Lav korrelasjon mellom gull og andre eiendeler

Korrelasjonskoeffisienten er et statistisk mål som brukes til å beskrive den lineære sammenhengen mellom to eiendeler. Og den lave korrelasjonen mellom gull og andre eiendeler er uten tvil dens største styrke.

En lav korrelasjon (nær 0 korrelasjon) mellom gull og en annen eiendel betyr at de beveger seg helt uavhengig av hverandre. Hvis de har en +1-korrelasjon, beveger de seg i samme retning sammen. Når du bygger en investeringsportefølje, vil du ha eiendeler med så lav korrelasjon som mulig (men ikke negativ). Da har du deler i porteføljen som presterer uavhengig av hverandre, noe som gir deg høyere risikojustert avkastning. Gull kan gjøre det bra når aksjemarkedet går dårlig og omvendt. Men begge kan også gå opp og ned samtidig fordi de har en korrelasjon nær 0. I motsatt ende av spekteret når noe er negativt korrelert, beveger det seg i motsatt retning. Korrelasjon -1 betyr at det er en omvendt sammenheng mellom ytelsen til eiendelene, og da får du ingen avkastning i det hele tatt.

Bunnlinjen: du vil ha flere eiendeler i en portefølje med korrelasjonen så nær 0 som mulig, og gulls lave korrelasjon med andre eiendeler er grunnen til at det er en så god byggestein i en portefølje.

Bruksområder

Hvordan og hvor brukes gull?

Gjennomsnittspersonen eier 11 gram gull. Gull brukes til eksklusive smykker, men er også en viktig komponent i nesten all teknologi som vi bruker fordi metallet leder strøm effektivt og motstår korrosjon.

For eksempel brukes gull til:

 • datamaskiner
 • kommunikasjonsutstyr
 • biler
 • romteknologi
 • jetmotorer
 • medisinsk teknologi

Er gull en god investering?

Å investere i gull regnes som en verdibevarende og inflasjonsbeskyttende investering. Prisen på gull har en tendens til å stige i tider med inflasjon og fallende dollar og har en lav langsiktig korrelasjon med aksjemarkedet. Investering i gull bidrar til risikospredning i en tradisjonell portefølje av aksjer og obligasjoner. Prisen på gull har også en tendens til å stige i tider med markedsuro, noe som gjør det til en effektiv porteføljesikring i et turbulent markedsklima. Sparing i gull har vært svært lønnsomt de siste hundre årene og i 2020 nådde gullprisen en topp da investorer investerte i gull under korona-pandemien. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning ー ved å investere i både gull og selskaper, spres risikoen.

Når bør du investere i gull?

Ifølge det uavhengige globale forskningsselskapet Oxford Economics skal gull alltid være en del av en portefølje, men hvor mye av beholdningen avhenger av markedsklimaet. I usikre tider har folk en tendens til å spare i gull, i perioder med høy vekst velger investorer aksjer og aksjefond i stedet. Du kan velge å rebalansere porteføljen din selv eller investere i aksjefond for å la en ekspert investere i gull for deg.
AuAg Gold Mining

Gullprisen

Prisen på gull

Gull er som standard priset i USD. Det gjør at det er viktig for en investor å forstå prisendringer i USD i forhold til valutaen investoren handler i. Hvis du for eksempel bor i Europa og investerer i euro (€), vil den relative verdien av euroen i forhold til USD påvirke investeringene dine. En sterk USD i forhold til andre valutaer gjør det dyrere for innehaveren av den svakere valutaen å kjøpe gull. Dette betyr at spotprisen på gull priset i USD kan synke i én valuta, men øke i en annen. Dette er illustrert på bildet nedenfor der gullprisen har økt 27,8 % i USD, 52,54 % i EUR og 64,63 % i SEK de siste fem årene (2018–2022).

Hvordan investere

Hvordan investere i gull?

Gull spiller en viktig rolle i en portefølje, og derfor kan det være fordelaktig å spare i gull som en del av investeringsstrategien. Det er forskjellige måter å kjøpe gull på som investering:

 • Fysisk gull:

Du kan kjøpe den fysiske råvaren og lagre den hjemme, eller på et annet trygt sted.

 • ETC-er:

(Exchange Traded Commodities): Ved å kjøpe en ETC eier du fysisk gull og betaler en avgift for å unngå å administrere lagringen selv.

 • Derivat:

Investeringsprodukter som følger gullprisen, men hvor du har motpartsrisiko overfor utstederen av produktet.

Aksjer: Aksjekursen til gruveselskaper som utvinner gull, er sterkt knyttet til spotprisen på gull.

 • Fond:

Det er forskjellige måter å investere i råvarer på og også forskjellige typer gullfond. Når du investerer i et fond, betaler du et gebyr for at en ekspert (fondsforvalter) skal velge underliggende aktiva som gir eksponering mot gull. Et fond kan inneholde alle alternativene som er oppført ovenfor. Det finnes to typer fond: daglig forvaltet fond som er et aktivt forvaltet fond der en ekspert vurderer beholdningen og rebalanserer med jevne mellomrom, og børsnotert fond som er en sammensetning av verdipapirer som følger en indeks og omsettes som en aksje.

Tilbud og etterspørsel

Det er vanskelig å anslå hvor mye gull som har blitt utvunnet gjennom historien, men ifølge World Gold Council dreier det seg om 205 238 tonn. Det tallet kan sammenlignes med primærproduksjonen av aluminium i USA, som nådde nesten 900 000 tonn i 2021 og overskred 2 millioner tonn i 2012.

Dersom man hadde samlet alt utvunnet gull ville det fått plass i en terning der hver side er 22 meter lang. Den begrensede tilgangen på gull gjør at gullprisen holder seg på et stabilt, høyt nivå.

Forsyning - Gull

Gullets fremtid

De siste tiårene har gullprisen skutt i været, for eksempel da det var uro i finansmarkedet i 1980, 2008 og 2020. Derfor er det grunn til å tro at gull vil fortsette å øke i verdi dersom det kommer flere urolige år, og det kan være en god idé å utvikle en investeringsplan for gull. Bekymringer for global økonomisk vekst, drevet av fortsatt inflasjon og høyere geopolitisk uro betyr at gullet vil opprettholde sin verdi. At gull brukes i både smykker og industri er andre faktorer som tilsier at prisen på gull vil fortsette å være høy og at det derfor kan være lurt å investere i gull. Prisen på gull er også omvendt relatert til mengden penger skapt av sentralbanker. Så lenge denne trenden fortsetter, vil vi sannsynligvis også se en stigende gullpris.
Historisk sett har prisen på gull alltid økt, eller rettere sagt, den har beholdt sin verdi mens fiat-valutaene har svekket seg. Gull- og gullfond har generert stabil avkastning for langsiktige investorer. Derfor er det smart å eie både fysisk gull, gruveselskaper og selskaper som lager grønn teknologi, for eksempel gjennom fondet AuAg Precious Green.

Beskyttelse mot økende inflasjon

I løpet av de siste femti årene har inflasjonen i Sverige gått opp og ned ー fra 13,7 prosent inflasjon i 1980 til et lavpunkt på 0,5 prosent i 2009. Når inflasjonen stiger over 6 prosent (april 2022) og er godt over Riksbankens mål på 2 prosent, ser mange sparere hvordan verdien av sparepengene synker. I perioder med stigende inflasjon er gull ofte en god investering, spesielt når det kombineres med en svak dollar.

Hvorfor investere i gull med AuAg Funds?

 • AuAg Funds tilbyr fond som fokuserer på å gi eksponering mot edle metaller og elementer innen grønn teknologi. Det de har til felles er at disse eiendelene gir beskyttelse mot pengeinflasjon og er nødvendige i overgangen til en grønn verden – trender som er høyaktuelle i dag.
 • AuAgs fond passer godt inn i en portefølje av tradisjonelle aktiva da de har lav samvariasjon med spesielt aksjer.
 • AuAg Funds tilbyr aktivt forvaltede så vel som passivt forvaltede børsnoterte fond. Felles for disse er at de fokuserer på selskaper som utvinner gull og andre edle metaller.
 • AuAg Silver Bullet-fondet fokuserer på selskaper som utvinner sølv – et metall som er etterspurt både på grunn av dets økonomiske egenskaper, men også egenskapene som gjør det uunnværlig i vår overgang til en grønnere verden.
 • AuAg Precious Green-fondet investerer i fysisk gull, selskaper som utvinner viktige metaller for den grønne omstillingen, og selskaper som utvikler grønn teknologi.
  Fondet AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGO) er et børsnotert fond (ETF) som tilbyr eksponering mot en samling av 25 likevektede ESG-screenede selskaper som er aktive i gullgruveindustrien. Fondet følger Solactive AuAg ESG Gold Mining Index som fokuserer på selskaper med lav ESG-risiko.

Det aktivt forvaltede fondet kan handles via aksjeplattformer som Avanza og Nordnet. I tillegg til disse plattformene kan ETF-en handles via internasjonale børser som Deutsche Boerse Xetra, Borsa Italiana og London Stock Exchange.

Hvordan kjøpes gull som en investering?

Du kan bruke gull på ulike måter i en portefølje avhengig av hvilken type investor du er. Hvis du vil kjøpe gull som en investering, må du gjøre følgende:

 • Bestemme hvor mye av porteføljen du vil ha allokert, og deretter rebalanse med jevne mellomrom. Hvis du er en aktiv investor som liker å følge markedet, kan du vekte opp og ned allokeringen din avhengig av markedsklimaet.
 • Finne ut hvilket fond eller produkt du vil investere i.
 • Hvis du ønsker å investere i et aktivt forvaltet aksjefond eller et børshandlet fond (ETF), kan du gjøre det samme sted som der du kjøper aksjer. Svenske plattformer som tilbyr børshandlede fond inkluderer for eksempel Avanza og Nordnet. Bankene tilbyr også handel med disse fondene. Gullfond er fond som investerer direkte eller indirekte i gull.
 • Den enkleste måten å finne et fond på er å søke etter fondets navn, ticker-symbol eller ISIN-kode når du er logget inn på valgt plattform/handelsplass.
Fysisk gull

Investering i fysisk gull

ETC-er

For de som selv ønsker å supplere sin portefølje med en rett 1:1 eksponering mot gull, er det billigst/enklest å bruke ETP-ene (ETC-ene) som er tilgjengelige for kjøp på f.eks. Avanza og Nordnet. Alle med tildelt fysisk gull og uten motpartsrisiko. En ETC er også konstruert via en SPV hvis eiendeler er helt atskilt fra utsteders eiendeler. Eksempler på noen slike produkter er:

 • Xetra-Gold [4GLD]
 • Wisdomtree Physical Swiss Gold [GZUR]
 • Wisdomtree Physical Gold [VZLD]
 • Amundi Physical Gold [GLDA]
 • Xtrackers Physical Gold [XGDU]
 • Invesco Physical Gold [8PSG]
 • The Royal Mint Physical Gold [RM8U]​

Så er det også blant annet Wisdomtree Gold Bullion Securities [GBS], BlackRock/iShares Physical Gold [IGLN] og alle amerikanske ETF-er, men disse er ikke tilgjengelige for svenske privatkunder for øyeblikket. Sammenlign gjeldende gebyrer og spreads. Valutavekslingsgebyrer og plattformens megling belastes også depositaren.

FAQ

FAQ

1
Er gull en god investering?

Gull er en interessant ressurs å investere i for en investor som ønsker å diversifisere og beskytte porteføljen sin mot inflasjon. Investering i gull gir eksponering mot en verdibevarende eiendel som historisk sett har prestert godt i tider med høy pengevekst og når det er uro i finansmarkedene. Samvariasjonen av gullprisen med aksjemarkedet er lav, noe som gjør at investeringen er et interessant supplement til en tradisjonell portefølje bestående av aksjer og renter.

AuAg Graphic