Contact
no

Invester i råvarer

Råvarefond

Råvarefond ーdiversifisere en tradisjonell portefølje

Hovedpunkter:

  • Råvarer er eiendeler som utvinnes direkte fra naturen.
  • Råvarer kan gi bedre avkastning i forhold til risiko.
  • Råvarer kan gjøre det bedre når aksjer og obligasjoner gjør det dårligere.
  • Råvarer diversifiserer en portefølje og kan gi sikring mot inflasjon.
  • Andelen råvarer i en portefølje bør være basert på investors risikoprofil, tidshorisont og det rådende markedsklimaet.

Å inkludere et råvarefond i sin investeringsportefølje kan ha mange fordeler. For å gi en introduksjon til hvilke alternativer som er tilgjengelige, vil vi beskrive hva et råvarefond er, hvilke fordeler det å investere i råvarefond kan gi og hvilken avkastning en investor kan forvente. På denne måten kan du danne deg din egen mening om investering i råvarefond gjennom oss i AuAg Funds.

Hva er råstoff

Hva er et råvarefond?

Et råvarefond er et fond som investerer i råvarer eller i selskaper som produserer eller utvinner råvarer. Råvarefond kan være både passive og aktive, det vil si enten investere aktivt i råvarer eller råvarerelaterte selskaper, eller følge en råvareindeks.

Det er tre kategorier av råvarer som fond kan investere i:

  • Myke råvarer inkluderer råvarer som dyrkes, for eksempel kaffe, kakao, sukker, mais, hvete og soyabønner.
  • Harde råvarer er råvarer som utvinnes ved å grave i bakken, for eksempel gull, sølv, kobber og litium.
  • Energivarer er direkte relatert til energi og inkluderer elektrisitet, gass, kull og olje.
Hvorfor investere

Hvorfor investere i et råvarefond?

Beskytt porteføljen din

Råvarer som en del av en diversifisert portefølje kan gi bedre avkastning i forhold til risikoen som tas. Dette er fordi investorer vet at det er forventet avkastning på råvarer og at den avkastningen ofte realiseres når for eksempel aksjer og obligasjoner går dårligere.

Råvarer har også lav korrelasjon til resten av aksjemarkedet, noe som gjør at investeringer i råvarer kan gi avkastning når aksjer og obligasjoner gir dårligere resultater. Historisk har råvarer vist seg å være en verdifull ressurs i en portefølje bestående av aksjer og obligasjoner.

I høykonjunkturer har industrivarer som sølv og platina en tendens til å gjøre det bra, mens gull og energivarer har en tendens til å prestere bedre i nedgangstider.

En enkel måte å få eksponering mot råvaremarkedet

En investorvennlig måte å få eksponering mot råvaremarkedet på er å investere i råvarefond. Når du investerer i et fond lar du en forvalter allokere midlene i fondet, og du slipper det aktive arbeidet med å holde øye med markedet.

Dette er gunstig hvis du effektivt vil inkludere råvarer i investeringsporteføljen din. Å investere i råvarefond medfører et forvaltningshonorar, så du bør alltid lese fondets faktaark før du investerer.

Spre risikoen

Ved å investere i råvarefond får investoren risikospredning i porteføljen da denne aktivaklassen har lav korrelasjon eller samvariasjon med det brede aksjemarkedet. En investeringsportefølje bestående av flere ukorrelerte eiendeler bidrar til høyere risikojustert avkastning. Å investere i råvarefond kan også være en god sikring mot inflasjon da man historisk sett kan se at råvareprisene øker i perioder med høy inflasjon.

Fondstyper

Forskjellen mellom aktivt forvaltede fond og børshandlede fond

Innenfor kategorien råvarefond kan du velge mellom aktivt forvaltede fond og børshandlede fond (ETF). Forskjellen mellom disse er at aktivt forvaltede fond forvaltes aktivt, og handles én gang per dag, mens børshandlede fond følger en indeks, er regelstyrt, og kan kjøpes og selges når som helst i aksjemarkedets åpningstid, akkurat som en aksje.

Beste råvarefond

Hva er det beste råvarefondet?

Hva som er det beste råvarefondet avhenger hovedsakelig av investorens risikovilje og tidshorisont. Børshandlede fond er ofte billigere enn aktivt forvaltede fond. Men et aktivt forvaltet fond har større mulighet til å prestere bedre nettopp fordi det forvaltes aktivt. Som investor bør man også være klar over at det beste råvarefondet ikke nødvendigvis er det med lavest gebyr. Det er i stedet viktig å forstå risikoprofilen og forventet avkastning til fondet.

Hvorfor AuAg?
Hvorfor AuAg?

Hvorfor investere i et råvarefond via AuAg Funds?

AuAg Funds tilbyr råvarefond som fokuserer på å gi eksponering mot edle metaller og elementer innen grønn teknologi. Det de har til felles er at disse eiendelene gir beskyttelse mot pengeinflasjon og er nødvendige i overgangen til en grønn verden – trender som er høyaktuelle i dag. AuAgs fond passer godt inn i en portefølje av tradisjonelle aktiva da de har lav samvariasjon med spesielt aksjer.

Er det mulig å investere i råvarer som edle metaller på en bærekraftig måte? Ja. Vi trenger metallene, og gruveselskaper spiller en sentral rolle i verdens overgang til en mer bærekraftig fremtid. AuAg er en del av den grønne omstillingen ved å investere i nøye utvalgte selskaper som er en del av løsningen.

Ved å investere i råvarer via AuAg Funds, belønner investorer selskaper som jobber aktiv med bærekraftsarbeid, noe som til syvende og sist bidrar til en renere industri.

AuAgs midler

Hva inneholder AuAgs fond?

AuAg Funds tilbyr fond som investerer i selskaper som utvinner råvarer og fond som investerer i både selskaper og fysiske råvarer ー velg det råvarefondet som passer din investeringsstrategi.

Fond som inneholder selskaper som utvinner råvarer:

AuAg Silver Bullet
Invester i sølv via det aktivt forvaltede fondet med tilnavnet «Europas mest risikable fond ーhøy volatilitet gir også stort potensial for avkastning» som fokuserer på 25–30 sølvgruveselskaper. I henhold til fondets overordnede strategi er minst 90 % investert i omsettelige verdipapirer og fondsandeler som har en verdiutvikling som vurderes å være påvirket av markedsutviklingen for sølv og gull.

Sølv er verdens nest mest brukte vare (etter olje) når det gjelder antall bruk. Metallet er etterspurt fordi det har noen egenskaper som gjør det uunnværlig i industrien og i vår overgang til en grønnere verden.

AuAg Gold Mining
Invester i gull via det børshandlede fondet som tilbyr eksponering mot en likevektet sammensetning av 25 ESG-screenede selskaper som er aktive i gullgruveindustrien. ETF-en følger Solactive AuAg ESG Gold Mining Index, som fokuserer på selskaper med lav ESG-risiko.

Å investere i gullgruveselskaper gir en løftestang-effekt mot gullprisen og dermed en større oppside i et oppadgående marked. Gull brukes blant annet av landenes sentralbanker for å sikre og stabilisere landenes respektive valutaer. Gull er også en viktig komponent i en godt diversifisert investeringsportefølje. Metallet brukes også i nesten all høyteknologi, for eksempel datamaskiner og mobiltelefoner, og til å lage smykker.

Fond som inneholder selskaper som utvinner råvarer og investerer i fysiske råvarer:

AuAg Precious Green
Invester i kobber, litium og sjeldne jordarter gjennom dette aktivt forvaltede fondet som tilbyr eksponering mot selskaper som utvinner nøkkelmetaller for den grønne omstillingen, selskaper som utvikler grønn teknologi, og fysiske edle metaller, først og fremst gull. En investering både I grønne teknologiselskaper og råvarer reduserer den totale risikoen i porteføljen og gir investorene en mulighet til å være en del av den grønne omstillingen.

En investeringskombinasjon av både gruveselskaper og fysiske råvarer viste seg å gi effektiv porteføljebeskyttelse, for eksempel våren 2022 da både aksjer og obligasjoner falt samtidig ー et ellers uvanlig scenario.

Hvor kan du investere

Hvor kan man investere i AuAgs fond?

AuAgs aktivt forvaltede fond (AuAg Silver Bullet og AuAg Precious Green) er tilgjengelige i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Tyskland. Du kan investere i råvarer ved å kjøpe disse råvarefondene via fondsplattformer som Avanza, Nordnet, SAVR og Fondo.

Vårt ETF-fond (AuAg Gold Mining) er tilgjengelig i hele Europa og er notert på følgende børsplattformer: Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Paris, London Stock Exchange og SIX Swiss Exchange.

Besøk siden for et fond eller en ETF for å se en fullstendig liste over plattformene der du kan kjøpe det.

Forventet avkastning

Hva slags avkastning kan du forvente?

Råvarer kan være volatile, og en høy volatilitet betyr derfor en stor opp- og nedside. Høy volatilitet i et stigende marked kan gi høy avkastning, og omvendt. Råvareavkastningsfordelingen viser en positiv skjevfordeling, noe som indikerer en tendens til at råvarer presterer ekstremt godt på visse tidspunkter. Råvareavkastningen er sterkest når inflasjonen uventet stiger ー noe som vanligvis skjer samtidig med fallende aksjer og obligasjoner.

Ved å investere i råvarer er porteføljen beskyttet mot inflasjon og gir en jevnere verdiutvikling.

Porteføljefordeling

Hvor mye av porteføljen bør investeres i råvarer?

For å sikre en diversifisert portefølje anbefaler eksperter vanligvis at rundt 4–15 % av porteføljen består av gull. Investorer med lavere risikotoleranse må kanskje allokere en lavere andel råvarer.

Hvor mye edle metaller en portefølje skal inneholde avhenger av investeringsstrategi og markedsscenario. Ifølge Oxford Economics er en portefølje som inneholder 5% gull optimal i et 50-års markedsscenario med 2,25% årlig vekst og 2% inflasjon. Dersom inflasjonen er høyere, vurderes også andelen gull å måtte være høyere.

Andelen råvarer i en portefølje bestemmes dels av investors risikoprofil og tidshorisont, dels av det rådende markedsklimaet. I en tid hvor for eksempel både aksjer og obligasjoner har lavt avkastningspotensial, kan det være interessant å øke sin råvareeksponering, og omvendt. Det er flere vellykkede investorer og porteføljemodeller som tar til orde for at opptil 40 % av en porteføljes eksponering bør allokeres til råvarer, f.eks. Ray Dalios All Weather Portfolio og The Dragon Portfolio.

Gjør grundige undersøkelser for å finne det beste råvarefondet for investeringsstrategien din, og husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

AuAg Graphic