Kontakt

Om AuAg

AuAg Graphic
Vårt Syfte

Låt oss tala klarspråk

En av de vanligaste typerna av hållbara investeringar är fonder. De flesta fonderna har en hållbarhetspolicy där de förklarar inriktningen på fonden med fokus på hållbarhet. Där förklaras bl.a. vad fonden avser att investera i, men även vad den inte investerar i.

Ekosystem

Modern struktur för snabbhet

Vår organisation är designad för att kunna innovera snabbt och vara i framkant av den ständigt föränderliga världen omkring oss.

Ett ekosystem av partners gör det möjligt för oss att fokusera på våra styrkor. Strukturen säkerställer att de vardagliga fondförvaltningsrutinerna går hand i hand med vår innovativa och snabbrörliga natur.

Fler än 40 personer från våra fondbolag, AIFM och HANetf, är engagerade i fondverksamheten.

Fondklassificering

SFDR kräver att fonder klassas som antingen artikel 6, 8 eller 9. Nedan följer en kort beskrivning om de olika klasserna.

Artikel 6 – Integrerar hållbarhetsrisker
Fonden väljer mellan att lämna information om hur hållbarhetsrisker integreras och väntas påverka fondens avkastning eller att inte göra det. Om man väljer att inte lämna information ska man förklara varför man inte gör det. Denna kategori benämnts också som ”grå”.

Artikel 8 – Främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper
När en fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ställs krav på de upplysningar som ska lämnas i informationsbroschyren (artikel 8). Upplysningarna ska innehålla information om hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppnås, om ett index valts som referensvärde ska information om detta index förenlighet med dessa egenskaper lämnas och ange var den metod som används vid beräkning av index finns att tillgå (artikel 8). Dessa fonder brukar kallas ljusgröna fonder och är en bred kategori.

Artikel 9 – Hållbara investeringar är målet
När det gäller fonder som har hållbar investering som mål (artikel 9) ställs ytterligare krav, bl.a. när det gäller val av index. Vad som ska tolkas som att ha hållbar investering som mål och vilka gränsvärden som i så fall gäller är svårt att utröna med den information som finns tillgänglig i dagsläget. Troligtvis kan det komma att innehålla krav på en minimiandel av fonden ska leva upp till kraven enligt EU:s Taxonomi eller på annat sätt ha mätbara impact-strategier. Denna kategori kallas ibland för ”mörkgrön”.

Vårt Syfte

Låt oss tala klarspråk

Hållbara investeringar handlar om att investera för att skapa långsiktigt god avkastning samtidigt som man bidrar till en mer hållbar framtid. Denna typ av investeringar är främst fokuserade kring förbättring av miljö, sociala aspekter, samt bolagsstyrning (Environmental, Social, Corporate Governance - ESG). En drivkraft bakom denna typ av investering är ett flertal globala mål som satts upp, bl.a. FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Ekosystem

Modern struktur för snabbhet

Vår organisation är designad för att kunna innovera snabbt och vara i framkant av den ständigt föränderliga världen omkring oss.

Ett ekosystem av partners gör det möjligt för oss att fokusera på våra styrkor. Strukturen säkerställer att de vardagliga fondförvaltningsrutinerna går hand i hand med vår innovativa och snabbrörliga natur.

Fler än 40 personer från våra fondbolag, AIFM och HANetf, är engagerade i fondverksamheten.

Varför investera i hållbara fonder med AuAg Fonder?

  • AuAg Fonder främjar hållbarhet i samtliga fonder och är klassade enligt artikel 8 i SFDR. Hållbarhet är ett viktigt område, och det är särskilt viktigt när man jobbar med bolag som har en stor inverkan på miljön, men samtidigt spelar en viktig roll i den gröna transformationen. Läs mer om AuAg Fonder's hållbarhetsarbete här.

  • AuAg investerar i grön teknologi genom fonden AuAg Precious Green. Fonden utmanar den traditionella 60/40 portföljen och ersätter aktiedelen med bolag inom green tech och investerar räntedelen i guldrelaterade innehav. Inom grön teknologi investerar fonden i bolag inom grön kraft, grön energi, grön effektivitet och gröna råvaror. Investeringar i grön teknik fonder ger exponering mot omställningen från fossila bränslen till alternativa gröna energikällor, vilket är en nödvändighet för att nå uppsatta klimatmål. Genom att investera i en grön teknik fond som AuAg Precious Green ges en unik exponering till denna omställning samtidigt som aktierisken balanseras med guld, vars samvariation är låg till aktiemarknaden och som gynnas i tider av monetär inflation.

  • AuAg Fonder investerar i bolag verksamma inom grön kraft och energi samt i de råvaror som behövs för denna omställning. Investeringar i miljövänliga fonder 2021 gav god avkastning, och om man tror på megatrenden “Transformationen till en grön värld”, är det sannolikt att denna långsiktiga trend kommer fortsätta kommande år och årtionden.

AuAg Graphic